BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziemianowicz Ryta I. (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Ulgi i zwolnienia podatkowe jako forma wsparcia rolnictwa
Tax Allowances and Tax Exemption as the Form of Agriculture Support
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 67-72, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, Rolnictwo, Pomoc publiczna, Ulgi podatkowe, Zwolnienia podatkowe
Taxation, Agriculture, Public aid, Tax incentives, Tax exemption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ulgi i zwolnienia podatkowe są transferem środków publicznych realizowanych za pomocą podatków. Przynoszą korzyści finansowe wybranym grupom podatników, poprzez obniżenie ich obciążeń fi skalnych, zazwyczaj mogą być zastąpione bezpośrednimi programami publicznymi. Można je zatem traktować jako substytut wydatków publicznych oraz jako formę pomocy publicznej, która zniekształca konkurencję, narusza zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych i podstawowe zasady rynkowe. Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc publiczna traktowana jako transfer zasobów przypisanych władzy publicznej w zasadzie jest w UE niedopuszczalna, niemniej jednak w określonych sytuacjach może być uznana za zgodną z zasadami wspólnego rynku. Wówczas jednak podlega ścisłej kontroli i jest limitowana. Przy ocenie legalności pomocy państwa w sektorze rolnym Komisja Europejska kieruje się zasadami wynikającymi przede wszystkim ze Wspólnej Polityki Rolnej. Interwencja publiczna w rolnictwie jest najczęściej podejmowana i koordynowana na szczeblu wspólnotowym, a nie na krajowym. Ulgi i zwolnienia podatkowe mogą jednak, dzięki obowiązującej w UE zasadzie subsydialności w zakresie tworzenia prawa podatkowego, stanowić krajowe wsparcie rolnictwa realizowane częściowo poza ściśle kontrolowaną pomocą publiczną. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu pomocy publicznej, zarówno limitowanej, jak i tej niepodlegającej kontroli, realizowanej w rolnictwie w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz oszacowanie wartości tego wsparcia. (abstrakt oryginalny)

Tax allowances and tax exemption constitute the transfer of public funds implemented through taxation. They bring financial benefits to selected groups of taxpayers by reducing their fiscal burdens; they can be usually replaced by direct public programs. They can therefore be regarded as a substitute for public-sector spending and as a form of public assistance which distorts competition, violates the principles of equal treatment of business entities and the basic principles of the market. Pursuant to Art. 107 paragraph 1 of the Treaty on the Functioning of the EU, the public assistance treated as a transfer of resources of public authority is in principle unacceptable in the EU, nevertheless, in certain situations it may be considered compatible with the principles of the common market. Then, however, it is strictly controlled and limited. In assessing the legality of the public assistance in the agriculture sector, the European Commission is guided by principles deriving mainly from the Common Agricultural Policy. Public intervention in agriculture is usually undertaken and coordinated at the community level, not at the national one. However, thanks to the principle of subsidiarity for the creation of tax law valid in the EU, tax allowances and tax exemption may constitute national support to the agriculture partially implemented outside the strictly controlled public assistance. This article aims to present the scope of public assistance, both limited and the one that is not subject to control being implemented in the agriculture in the form of tax allowances and tax exemption and to estimate the value of this support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziemianowicz R. 2010: Tax Expenditures jako instrument polityki fi skalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 112, 131-140.
  2. Jankowska A., Marek M. 2009: Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 129-134.
  3. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2011: MP Nr 6 poz. 66.
  4. Preferencje podatkowe. 2010, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 16-22.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1857/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001. Dz.Urz. UE L 358/3 z 16.12.2006.
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr1535/2007 z 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej. 2007: Dziennik Urzędowy UE, L 337/ 35 z 21.12.2007.
  7. Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 roku. 2010: Druk sejmowy nr 3837, [www.orka.sejm.gov.pl].
  8. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 2010: Dziennik Urzędowy UE C 83/47 z 30.03.2010, wersja skonsolidowana.
  9. Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013. 2006: Dz.Urz. UE C319/1 z 27.12.2006.
  10. [www.mir.pl/warto-wiedziec/pomoc_publiczna_podatki.pdf ], 30.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu