BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Produkcja w gospodarstwach ekologicznych Dolnego Śląska
Production in Organic Farms in the Region of Lower Silesia
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 88-92, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo ekologiczne, Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca
Arable farm, Ecological agriculture, Agricultural production, Crop production, Animal production
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Celem opracowania było określenie rodzaju produkcji gospodarstw ekologicznych w 2010 r. na Dolnym Śląsku. Materiał badawczy pochodził z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Próba badawcza liczyła 1025 gospodarstw. Gospodarstwa ekologiczne zostały rozdzielone do pięciu subregionów funkcjonalnych. Następnie gospodarstwa te podzielono na dwie podgrupy, kryterium podziału był status gospodarstwa (ekologiczny bądź w okresie konwersji). Każdą podgrupę podzielono na trzy rodzaje produkcji (roślinna R, roślinno-zwierzęca R-Z oraz zwierzęca Z). Badania wykazały, że produkcja roślinna jest podstawowym działaniem w 76,1% gospodarstw, roślinno-zwierzęca w 23% i tylko 0,4% gospodarstw ekologicznie prowadzi tylko produkcję zwierzęcą. Uprawy pastewne na paszę oraz łąki w 90% gospodarstw są uprawiane ekologicznie. Kierunki produkcji zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych były bardzo zróżnicowane w zależności od subregionu. W subregionie III prowadzi się 22 rodzaje produkcji zwierzęcej, do najczęściej występujących zalicza się bydło i cielęta rzeźne, krowy mleczne, kury nieśne, koniowate, kozy i owce. Produktami oferowanymi na rynek z produkcji zwierzęcej są: mleko, jaja oraz żywiec wołowy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determinate of the types of organic farms production in Lower Silesia in 2011. Reaearch material originated from Agricultural and Food Quality Inspection. There were tested 1025 farms. Ecological farms were divided into five functional subregions Further division involved two subgroups, according to farm status (organic or in the course of conversion ). Within the range of each subgroup, the type of production was classified to three categories (plant - R, plant and animal - R-Z and animal - Z). Investigation proved that plant production constitutes basic activity in 76,1% of farms., plant animal involves 23% of farms and only 0,4% of ecological farms manage animal production. Growing of fodder crops and meadows followed an ecological way in 90% of farms. Animal production in ecological farms was highly diversified according to subregions. In subregion III there have been managed 22 commercial trends of animal production, including slaughter cattle and calves, milk cows, laying hens, equidae, goats and sheep as the most common ones. Commercial products resulting from animal production are; milk, eggs and cattle for slaughter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Golinowska M. 2010: Eklologizacja rolnictwa dolnośląskiego. [W:] Rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. IRWiR PAN, 99-121.
  2. Kędzior Z. 2005: Badania rynku, metody zastosowania. PWE, Warszawa, 299.
  3. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (wybrane zagadnienia). Skrypt AR we Wrocławiu, 269, 283.
  4. Witek T., Górski T., Kern T., Żukowski B., Budzyńska K., Filipiak K., Fiuk M., Strzelec J. 1993: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej według gmin. Puławy, IUNiG.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu