BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Korzystanie z usług zdrowotnych na obszarach wiejskich
Health Services in Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 105-110, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia zdrowotne, Obszary wiejskie, Ludność wiejska
Health care benefits, Rural areas, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule omówiono uwarunkowania korzystania z usług zdrowotnych przez ludność wiejską województwa wielkopolskiego. Rozwój usług oraz świadomości społecznej przyczynił się do tego, że usługi te stanowią coraz ważniejszą sferę życia społeczeństwa. Warunkują dobrostan psychofizyczny oraz decydują o możliwościach aktywizacji badanej grupy oraz ich sytuacji na rynku. Zwrócono uwagę na nierówność w dostępie do usług zdrowotnych w zależności od sytuacji materialnej. Przedstawiono skłonność respondentów do dodatkowych wydatków na ten cel w zależności od poziomu wykształcenia oraz osiąganych dochodów. Zwrócono uwagę, że ponad połowa ankietowanych nie jest gotowa na dodatkowe wydatki na cele zdrowotne, a im gorsza sytuacja życiowa badanych osób, tym ich skłonność partycypacji w kosztach jest coraz mniejsza. Zauważono również, że wyższe wykształcenie jest jednym z czynników determinujących świadomość zdrowotną i sprzyja zwiększonym wydatkom zdrowotnym. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses determinants of consumption of health services by the rural population of Wielkopolskie voivodship. Development of services and public awareness has contributed to the fact that these services are increasingly important realm of society. They condition the psycho-physical well-being and determine the possibilities of activating the investigated group and their situation on the market. Attention was paid to inequalities in access to health services, depending on the economic situation. A tendency of respondents to the additional expenditure for this purpose depending on the level of education and income was presented as well. It was noted that more than half of the respondents is not ready for additional spending on health, and the worse is the living situation of respondents, the smaller is the willingness to participate in the cost. It was also noted that higher education is one of the factors determining health awareness, which promotes increased health expenditures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Closing the health gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health. 2008: WHO, Geneva, 60-65.
 2. Daszkowska M. 1998: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa, 19.
 3. Dąbrowska A. 2008: Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy. Monografie i opracowania, 548, SGH, Warszawa, 135.
 4. Dąbrowska A. 2006: Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania. [W:] Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce (red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz). SGH, Warszawa, 120-138.
 5. Dunn R.G. 2009: Identity Crises: A Social Critique of Postmodernism. University of Minnesota Press, Minneapolis, 111.
 6. Grönroos C. 1990: Service management and marketing. Managing the moments of truth in service competition. Lexington Books, Massachusetts, 26-27.
 7. Janoś-Kresło M. 2011: Zmiany konsumpcji gospodarstw domowych w czasie kryzysu. [W:] Jak żyć w kryzysie. Zachowania polskich konsumentów (red. M. Bombol). Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, 67.
 8. McGuire A., Henderson J., Money G. 1988: The economics of health care an introductory text. Rutlandge&Kegan, London.
 9. Ostrowska A. 2009: Zróżnicowanie społeczne a zdrowie. Wyniki badań warszawskich. Opracowania PBZ, IPiSS, Warszawa.
 10. Podrażka-Malka A. 2007: Zdrowie i jego ochrona. [W:] Statystyka społeczna (red. T. Panek). Warszawa, PWE, 206-207.
 11. Sen A.K. 2002: Rationality and Freedom. Cambridge, Harvard University Press, 431 i dalej.
 12. Sowa A. 2010: O nierównościach w korzystaniu w usług ochrony zdrowia ze względu na wykształcenie. Polityka Społeczna, 9, 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu