BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielicki Witold (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Baum Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi
The Role of Capital, Non-Material and Legal Values in the Management of the Agricultural Enterprises
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 238-247, rys., bibliogr. 26 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Kapitał przedsiębiorstwa
Enterprise management, Value Based Management (VBM), Intangible asset, Business capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy omówiono znaczenie kapitału w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej. Dowiedziono, że ograniczenie wartości przedsiębiorstwa do oceny kapitału realnego pomija ważną cechę kapitału, jaką jest zdolność do jego pomnażania. Z badań wynika również znaczna rozbieżność między wartością rynkową przedsiębiorstwa a sumą wartości składników podmiotu bądź jego wartością księgową. Jest to konsekwencją docenienia wartości tkwiących w przedsiębiorstwie, których nie rejestrują obowiązujące sprawozdania finansowe. Tę wartość reprezentują wartości niematerialne i prawne. Omówieniu ich znaczenia w przedsiębiorstwie oraz przedstawieniu ich wpływu na wartość i wyniki podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych jest poświęcona również niniejsza praca. (abstrakt oryginalny)

The study discusses the role of capital in the developed market economy. It was shown that a limitation of the value of an enterprise solely to the evaluation of the real capital neglects an important property of capital, which is its accumulation capacity. It results from studies that there is a considerable discrepancy between the market value of an enterprise and the total value of components of the entity or its book value. It is a consequence of appreciation of the value inherent in an enterprise, which is not recorded in the required financial statements. This value is represented by non-material and legal values. This study discusses their importance in the enterprise and presents their effect on the value and results of economic entities with special emphasis on agricultural enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum R., Wajszczuk K. 2007: Sustainable development of the farm as a function of production factors. [W]: Rural Development. Lithuanian University of Agriculture. Proceedings. Volume 3, Book 2. Akademija Kaunas, Lithuania, s. 36-40.
 2. Bochowicz K., Wasilewicz M. 2000: Wartości niematerialne i prawne w gospodarce. EiOP, nr 8, s. 13-17.
 3. Brewczyńska-Florczyk E., Olesińska E. 2003: CZH - od zaopatrzenia w surowce dla hutnictwa do firmy kreującej europejską rzeczywistość gospodarczą. [W:] Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firm. Konferencja naukowa UMCS, Lublin.
 4. Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.) 2006: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Wyd. Difin, Warszawa.
 5. Dobija M. 2005: Dynamiczna równowaga kapitału jako źródło praw ekonomicznych. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 6. Duliniec A. 1998: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 11.
 7. Famielec J. 1999: Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy. EiOP, nr 3, s. 7-10.
 8. Grudzewski W. Hajduk I. 1998: TQM a zarządzanie wartością firmy. EiOP, nr 12, s. 3-6.
 9. Helfert A.E. 2004: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa.
 10. Jaki A. 2004: Wycena przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Klepacki В., Łowicka A. 2003: Zmiany w zasobach siły roboczej i w majątku a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw agrobiznesu. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, tom 90, z. 2, 153-160.
 12. Kulawik J. 2008: Efektywność finansowa w rolnictwie. Istota, pomiar i perspektywy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2: s. 33-53.
 13. Leadbeater C. 1999: New Measures for the New Economy. Paper for International Symposium, Amste-dram.
 14. Lev В. 2007: Niematerialne aktywa: niedoceniana broń w walce z konkurencją. Harvard Business Reviev Polska, nr 55, s. 86-99.
 15. Otoliński E., Wielicki W. 2003: Koncepcja rozwoju wsi i rolnictwa u progu XXI wieku. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, tom 90, zeszyt 2, s. 106-120.
 16. Runowski H. 2004: Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych, nr 3, s. 145-165.
 17. Strużycki M. 2004: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa.
 18. Świderska G.K. (red.). 2002: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Difin, Warszawa.
 19. Świerk J. 2003: Mapa strategii - instrument ułatwiający opracowanie Balanced Scorecard. UMCS, Lublin.
 20. Urbanek G. 2007: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 21. Urbanek G. 2008: Aktywa niematerialne przedsiębiorstwa - motywy, przedmiot i sposoby pomiaru. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
 22. Urbanowska-Sojkin E. 1999: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. AE, Poznań.
 23. Wielicki W. 2003: Efektywność przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych. Roczniki AR w Poznaniu, CCCLVIII, s.171-185.
 24. Wielicki W. 2005: Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach rolniczych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, tom 98/99: s. 123-131.
 25. Wojtaszek Z. 1965: Kryteria i mierniki klasyfikacji gospodarstw indywidualnych według kierunków i stopni wielostronności produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, tom 78, zesz. 1, s. 132-151.
 26. Ziętara W. 2004: Specyficzne przyrodnicze, organizacyjne i ekonomiczne cechy rolnictwa. Postępy Nauk Rolniczych, nr 3, s. 39-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu