BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek Jerzy (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Najman Ewelina (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Romański Leszek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Molendowski Franciszek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Grabowski Józef (Usługi Komunalne "Wodnik" Sp.z o.o.), Kończyło Michał (Zakład Gospodarki Odpadami Sp.z o.o.)
Tytuł
Analysis of municipal waste collected by the selected waste management establishments
Analiza odpadów komunalnych zbieranych przez wybrane zakłady zagospodarowania odpadów
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 2 (150), s. 15-22, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Odpady, Utylizacja odpadów, Gospodarka odpadami
Wastes, Waste utilization, Waste management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Od momentu wejścia Polski do UE zobowiązani jesteśmy do dostosowania systemu gospodarki odpadami do dyrektyw wydawanych przez Radę Wspólnoty Europejskiej. Nasza gospodarka odpadami została dostosowana do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej. Celem pracy było określenie: po pierwsze ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, po drugie ilości odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie przy wykorzystaniu metod zbiórki poprzez segregację w miejscu ich powstawania stosując dwa kontenery ustawione obok siebie - jeden do łącznego gromadzenia papieru, tektury oraz tworzywa sztucznego a drugi do gromadzenia szkła, po trzecie wielkości odzyskanych surowców wtórnych takich jak szkło, tworzywo sztuczne oraz papier z odpadów komunalnych zmieszanych, po czwarte ilości pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Do zrealizowania tego celu wybrano dwa zakłady stosujące różne systemy zagospodarowania odpadów. Badania zostały przeprowadzone w Firmie Usług Komunalnych ,,Wodnik" w Trzebnicy oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gaci, które od wielu lat zajmują się sortowaniem odpadów komunalnych. Badania dowiodły, że metoda workowa jest efektywniejsza od segregacji za pomocą kontenerów ustawionych w ,,sąsiedztwie".(abstrakt oryginalny)

From the moment of Poland's accession to the EU, we have been obliged to adjust the waste management system to directives issued by the European Community Council. Our waste management has been adjusted to the requirements of the European Union directives. The objective of the paper was to determine: firstly, the amount of the produced mixed municipal waste; secondly the amount of municipal waste collected in a selective manner with the use of collection methods through segregation in the place of their production using two containers located next to each other - one for collective collection of paper, cardboard and plastic and the second for collection of glass; thirdly, the size of recovered secondary raw material such as glass, plastic and paper from mixed municipal waste; fourthly, the amount of containers or plastic bags designated for selective waste collection. For execution of this objective, two establishments using various waste management systems were selected. Research was carried out in Firma Usług Komunalnych [Municiapl Services Company] "Wodnik" in Trzebnica and in Zakład Gospodarki Komunalnej [Municipal Management Establishment] in Gać, which have dealt with municipal waste sorting for many years. The research proved that the plastic bag method is more effective than segregation with the use of containers located in the neighbourhood.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza danych uzyskanych z Firmy Usług Komunalnych ,,Wodnik" w Trzebnicy. Trzebnica, Maszyno-pis, 2012.
 2. Baza danych uzyskanych z Zakładu Gospodarki Odpadami w Gaci. (2012). Oława, Maszynopis.
 3. Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. (2008). Parlament Europejski i Rada Europejska. Bruksela.
 4. Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowania odpadów. (1999). Bruksela.
 5. Górski, M. (2006). Gospodarowanie odpadami. Zarządzanie gospodarką odpadami: gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa. Wydawnictwo Futura na zlecenie Polskiego Zrze-szenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Poznań, ISBN 83-60055-09-2.
 6. Grabowski, J.; Spalińska, M. (2008). Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie Spółki Wodnik w Trzebnicy. Praca dyplomowa dla pracowników i kadr MSP, Wydział Zarządza-nia, Informatyki i Finansów. Maszynopis, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 7. Hryb, W. (2010). Sortowanie odpadów. Recykling, 3(111), 17-21.
 8. Hryb, W. (2011). Sortowanie odpadów w Polsce. Recykling, 6(126), 18-19.
 9. Jurasz, F. (1998). Instrumenty ekonomiczne w gospodarce odpadami komunalnymi. Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO. Warszawa, ISBN 83-7179-050-3.
 10. Kozłowska, B. (2006). Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami. Zarządza-nie gospodarką odpadami: gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa. Wy-dawnictwo Futura na zlecenie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Od-dział Wielkopolski Poznań, ISBN 83-60055-09-2.
 11. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami z 2010r. (2014). KPGO.
 12. Kulczycka, J.; Pietrzyk-Sokulska, E. (2009). Ewolucja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Wydawnictwo IGNiE PAN, Kraków, ISBN 978-83-60195-92-5.
 13. Pozwolenie zintegrowane. Nr PZ 71/2007 ZGO Gać. Maszynopis, Oława, 2007.
 14. Najnowsze technologie stosowane w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Gać. Prezentacja Zakładu Gospodarki Odpadami Gać. (2011). Gać.
 15. Żurek, J.; Zarokiewicz, I. (1992). Prawo ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. Tom 6, Odpa-dy. Wyd. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, ISBN 83-86467-06-1.
 16. Żygadło, M. (red.). (2001). Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Wydawnictwo Polskie. Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu, ISBN 83-911077-8-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.027
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu