BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuk Józef (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Orzechowski Robert
Tytuł
Wpływ systemu chowu na pracochłonność i optymalną skalę produkcji mleka w gospodarstwach rolniczych
The Influence of System of Breeding on Labor-Consumption and the Optimum Scale of Production of Milk in Agricultural Farms
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 277-289, tab., bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Technologia produkcji żywności, Analiza danych statystycznych
Milk production, Food production technology, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę poziomu nakładów robocizny na obsługę krów mlecznych na podstawie danych faktograficznych uzyskanych przy pomocy studium pracy w oborach w 156 gospodarstwach z różną liczbą krów, odmienną techniką i technologią produkcji oraz zróżnicowaną sprawnością pracowników obsługujących krowy. Uwzględniając funkcję czasu pracy ustalono wielkości normatywne dla poszczególnych czynności i grup czynności przy obsłudze krów mlecznych. Ponadto, dane analityczne posłużyły do ustalenia optimum technologicznego i produkcyjnego dla różnych technologii i skali produkcji w nowoczesnym chowie krów mlecznych. Zagregowane wielkości pozwalają opracować poprawną organizacyjnie i ekonomicznie skalę chowu krów mlecznych w nowoczesnych gospodarstwach rodzinnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the level of labor input to operate the dairy farm. The basis for the analysis were factual data obtained from 156 farms, using work study sheds in cowsheds with a different number of cows, a different technique and technology of production and efficiency of employees serving a diverse cows. Based on the analysis carried out taking into account the function of time, set the size specifications for the various activities and group activities operated in dairy cows. Analytical data used to determine the optimum technological and production for different technologies and production scale rearing in modern dairy cows. Contained in the tables aggregationed scales allow to develop the correct organizational and economic scale breeding of dairy cows in modern family farms in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Betriebsplanung Landwirtschaft 2001/2002. KTBL, 17 Auflage 2001, Darmstadt.
 2. Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy [M. P Nr 17, poz. 224].
 3. Runowski H. 2009: Ekonomiczne aspekty ekologicznej produkcji mleka. Rocz. NaukRoln., seria G. Ekonomika Rolnictwa T. 96, z. 1.
 4. Runowski H., Maniecki E 1997: Zmiany w technologiach chowu bydła mlecznego (na przykładzie krajów zachodnioeuropejskich). [W:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 5. Wojtaszek Z. 1960: Specjalizacja czy wielostronny rozwój gospodarstw. Wieś Współczesna., nr 12, s.10-17.
 6. Wojtaszek Z., Manteuffel R., Józwiak W., Maniecki E 1970: Specjalizacja produkcji zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw indywidualnych. Materiały XXXVII Zjazdu P.T.Z. w Szczecinie.
 7. Wojtaszek Z. (autor wstępu i rozdz. trzeciego). 1980: Kierunki specjalizacji gospodarstw indywidualnych. Praca zbiorowa pod red. Z. Wojtaszka. PWRiL, Warszawa.
 8. Ziętara W. 2002: Organizacyjne i ekonomiczne aspekty produkcji mleka w przedsiębiorstwach rolniczych. Przegl. Mlecz., s. 277-283.
 9. Ziętara W. 2009: Tendencje zmian w produkcji mleka w Polsce. Rocz. NaukRoln., seria G, Ekonomika Rolnictwa, T. 96, z. I.
 10. Żochowska H. 1980: Analiza nakładów pracy na dojenie krów w oborach alkierzowych. Praca magisterska. SGGW-A,. Warszawa.
 11. Żochowska K. 1978: Ergonomiczna ocena stanowiska pracy w fermach krów mlecznych ze szczególnym uwzględnieniem różnych sposobów doju. Praca magisterska SGGW, Warszawa.
 12. Żuk J. 1973: Wpływ organizacji pracy oraz funkcjonalnego rozwiązania i technicznego wyposażenia budynku inwentarskiego na nakłady i uciążliwość pracy w produkcji zwierzęcej. Praca doktorska. SGGW, Warszawa.
 13. Żuk J. 1976a: Ergonomiczna ocena budynków inwentarskich. RNR, seria D, T. 159.Warszawa.
 14. Żuk J. 1976b: Technologia produkcji zwierzęcej w gospodarstwach indywidualnych. PWRiL, Warszawa.
 15. Żuk J. 1986: Zadania z organizacji pracy w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.
 16. Żuk J. 2006: Perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce po przystąpieniu do UE. Problemy rolnictwa światowego. Tom XV, s.104. Wyd. SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu