BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Sytuacja zawodowa wiejskiej ludności rolniczej i bezrolnej w latach 2002 i 2010
Professional Situation of the Agricultural and Rural Landless Population in the Years 2002 and 2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 133-137, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Zasoby pracy, Zatrudnienie, Bezrobocie na wsi, Wieś
Activity rate of population, Labour resources, Employment, Unemployment in rural area, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie sytuacji zawodowej wiejskiej ludności rolniczej i bezrolnej w latach 2002 i 2010, w kontekście możliwości pozyskiwania zatrudnienia poza rolnictwem oraz zagrożenia bezrobociem. Ludność bezrolna znajduje się w gorszej sytuacji zawodowej niż ludność rolnicza (dotyczy to zwłaszcza kobiet), co wyraża się niższymi wartościami wskaźników aktywności zawodowej i zatrudnienia oraz wyższym bezrobociem. Możliwości poprawy sytuacji zawodowej ludności wiejskiej można upatrywać we wzroście ogólnej liczby miejsc pracy w skali kraju, pod warunkiem, że te miejsca pracy będą dostępne ze względu na ich lokalizację dla ludności wiejskiej, a ludność wiejska będzie dysponować kapitałem ludzkim wystarczającym do skutecznego konkurowania z mieszkańcami miast. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to investigate professional position of population at rural areas with and without agricultural farm in 2002 and 2010 in the framework of the possibilities of getting the job in nonagricultural branches, as well as unemployment risk. Professional position of the population not connected with agricultural farm is worse and it is expressed in lower values of both activity rate and employment rate and higher unemployment rate. The possibilities of development of professional position of rural population might be sought in the growth of total number of workplaces in the country. But the condition is that these workplaces should be available for rural population in terms of their location and the human capital of rural population should be sufficient to compete effectively with t urban dwellers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2010. 2011: Eurostat.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. 2003: GUS, Warszawa.
  3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kw. 2010. 2011: GUS, Warszawa.
  4. Frenkel I. 2003: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Kabaj M. 2003: Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce. Jak utworzyć 2 miliony nowych miejsc pracy do 2010 r. Materiał z posiedzenia Rady Społeczno-Gospodarczej, Warszawa.
  6. Kaczmarczyk P. 2006: Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM), Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
  7. Wysocki F., Kołodziejczak W. 2007: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. AR Poznań.
  8. Wysocki F., Kołodziejczak W. 2008: Zasoby pracy i ich jakość na wsi polskiej. Rocz. Nauk. SERiA., t. X, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu