BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietroń-Pyszczek Agata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena jakości procesu motywacyjnego w przedsiębiorstwie
Evaluating the Quality of Motivation Process in a Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 255-265, tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Podejście procesowe w organizacjach
Słowa kluczowe
Motywacje, Motywacje zawodowe
Motivation, Career motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano te właściwości procesu motywacyjnego, które stanowią o jego jakości z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Mając na uwadze interesy pracodawcy, do najważniejszych obszarów oceny procesu motywacyjnego zaliczono: poziom realizacji zadań, społeczne środowisko pracy, ruchliwość pracowniczą (poziom fluktuacji kadr). Przyjęto, że pracownik może oceniać proces motywacyjny przez pryzmat: kształtowania wymagań wobec pracowników, zapewnienia przez kierownictwo warunków realizacji zadań, sposobów nagradzania personelu. Na tym tle przedstawiono także potencjalne sposoby oceny jakości procesu motywacyjnego w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the properties of the motivational process that directly impact the quality evaluation from the viewpoint of both the employer and the employee. From the perspective of the employer's interests, the most important areas of motivational process evaluation include: the level of task realization, social environment at workplace, employee mobility (personnel fluctuation level). From the viewpoint of the employee, the motivational process is evaluated through: forms of influencing the expectations towards employees, provision of proper conditions for task realization on the part of company management, as well as forms of employee remuneration. Potential methods of qualitative evaluation of company motivational process are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2000.
 2. Bartkowiak G., Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 3. Beech N., McKenna E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 4. Biznes. Tom 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Biblioteka Gazety Wyborczej, PWN, Warszawa 2007.
 5. Bukowska U., Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 711, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 6. Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A., Rozpoznawanie interesów pracowniczych - przesłanki i sposoby, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, t. 1, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010.
 7. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 9. Guest D.E., The psychology of employment relationship: An analysis based on the psychological contract, "Applied Psychology an International Review" 2004, vol. 53, no. 4.
 10. Hewitt Associates, Badanie Najlepsi Pracodawcy 2009, http://was2.hewitt.com/bestemployers/europe/poland/polish/pages/baza_wiedzy.ht, 30.05.2011.
 11. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników poprzez zaufanie, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 12. Kaczyńska-Maciejowska R., Pytanie o zdanie, "Personel i Zarządzanie" 2003, nr 11.
 13. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 14. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2010.
 15. Lipka A. i in., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa 2010.
 16. Mierzwińska L., Człowiek w organizacji - przegląd klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008.
 17. Mikuła B., Potocki A., Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
 18. Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 19. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2007.
 20. Pietroń-Pyszczek A., Pracownicy jako interesariusze przedsiębiorstwa, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 21. Przytuła S., Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 22. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2008.
 23. Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1979.
 24. Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008.
 25. Smejlis A., Jedność i różnorodność motywowania. Przypadek firmy NOVARTIS, [w:] Motywować skutecznie, red. S. Borkowska, IPiPS, Warszawa 2004.
 26. Spik A., Klincewicz K., Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 27. Vebber A.M., Danger - Toxic Company, "Fast Company" 1998, no. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu