BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Małgorzata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Możliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych
The Ability of Identifying the Economic Risk in the Financial Statements
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 115-128, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko gospodarcze, Sprawozdawczość finansowa, Metody identyfikacji ryzyka, Przepływy pieniężne, Nieuczciwe praktyki
Economic exposure, Financial reporting, Risk identification methods, Cash flows, Dishonest practices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematyka dotycząca identyfikacji ryzyka w sprawozdaniach finansowych jest bardzo obszerna i złożona. Dlatego też w niniejszym opracowaniu zostaną omówione tylko wybrane zagadnienia z tego obszaru. Jednak oprócz ryzyka dotyczącego prowadzonej działalności istnieje także ryzyko związane z samymi zasadami sporządzania sprawozdań finansowych. Nie chodzi w tym momencie o nieuczciwe praktyki w tym zakresie, lecz o dozwolone prawem zapisy, które mają znaczący wpływ na ostateczny kształt sprawozdań finansowych. Dlatego też przedmiotem niniejszego opracowania w szczególności będzie ryzyko pomiaru, czyli ryzyko związane z prawidłową wyceną poszczególnych elementów w sprawozdaniu finansowym. Zdaniem autorki, duże zagrożenie dla zrozumienia informacji zawartych w sprawdzaniach finansowych związane jest właśnie z wykorzystywaniem wartości godziwej do wyceny składników bilansu. W efekcie w sprawozdaniach finansowych wykazywane są operacje rzeczywiste obok operacji nierzeczywistych, będących skutkiem stosowania wartości godziwej. Występowanie tych drugich znacznie ogranicza możliwości prognozowania przyszłych wartości w sprawozdaniach finansowych, a tym samym utrudnia rzetelne poznanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

Investors making their decisions rely on the data in the financial statements. They seek there the information about the risks associated with the operations of the commercial entity. Such knowledge is essential for them, because the success of investment depends also on the degree of risk that a company is exposed to. Unfortunately, a chance of identifying economic risks in the financial statements is significantly limited. The meaning of the measurement risk is becoming more and more important in the financial statements as a result of the changes in the accounting rules. This paper is devoted mainly to fair value, as one of the methods of measuring values. The paper lists the advantages and disadvantages and also the consequences of using fair value method in financial statements. In the last part the author presents the calculated ratios on the basis of financial reports of selected entities. The results indicate the differences between the real values and non-real values as a consequence of using, among others, fair value method. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GMYTRASIEWICZ M., Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Cebrowska T., Kowalik A., Stępień R. (red), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
  2. JARUGA A.A, FRENDZEL M., IGNATOWSKI R., KABALSKI P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa 2006
  3. KABALSKI P., Wybrane problemy wyceny rzeczowego majątku trwałego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Sobańska I., Szychta A. (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
  4. MAZUR A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 1, 4, 6 i 7, MSR 1, 14, 17, 32, 33, 39, Interpretacji 6 IFRIC, DZ.Urz. UE nr L 24.
  6. SAWICKI K., Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarzadzania firmą, Ekspert, Wrocław 2002
  7. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591.
  8. WEBER J., KUFEL M. (red), Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów, Wyd. "Park", Bielsko-Biała 1993.
  9. WIELOGÓRSKA-LESZCZYŃSKA J., Rok 2007 - ujawnienia na temat ryzyka w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Karmańska A., Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu