BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowski Marian
Tytuł
Semiprezydencjalizm złagodzony : pozycja ustrojowa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej
"Relaxed" Semi-Presidentialism : the Constitutional Position of the President in Finland - from Semi-Presidentialism towards Modified Parliamentarism
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 22, s. 63-78
Słowa kluczowe
Prezydent, Ustrój polityczny, Ustrój państwa, Wybory prezydenckie, Konstytucja
President, Political system, Political system of the state, Presidential election, Constitution
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Finlandia, Francja
Finland, France
Abstrakt
Na początku artykułu omówiono wpływ zmian w trybie wyboru prezydenta na jego pozycję ustrojową. Następnie przedstawiono role ustrojowe, funkcje i kompetencje prezydenta Finlandii na gruncie konstytucji z 1999 r. Na koniec podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Finlandii to złagodzony semiprezydencjalizm czy zracjonalizowany parlamentaryzm.

According to the form of government of July 17, 1919, the constitutional system in Finland was marked by strenghened position of the President. He was considered both the head of the state and the real leader of the executive power. President served as a representative of the Republic, the real constructor of its foreign policy as well as the main cabinet-maker. The President's competences became enhanced by the strong personalities holding the office (like Juho Paasikivi and Urho Kekkonen). After resignation of Kekkonen from the office the position of the President's office holder was gradually lowered, although the change of the election procedure ( the direct election has replaced electoral colegium composed of 301 persons) offered some - unexplored - space for consolidation of his political position. The new Constitution of Finland of June 11, 1999 (in force since the year 2000) moved the constitutional system of the country towards the modernized parliamentarism. The President preserved his influence in the field of foreign policy but his internal competences were narrowed in favour of both the Parliament (Eduskunta) and the Cabinet, now strictly dependent on parliamentary majority.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Nousiainen, The Finnish Political System, Cambridge, Mass., 1971, s. 148.
 2. M. Grzybowski, Prezydentura w państwach Europy Północnej (Finlandia i Islandia), [w:] Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa (pr. zbior.), Kraków 2003, s. 35.
 3. E. Gdulewicz, Parlament Republiki Francuskiej, Warszawa 1993, s. 7.
 4. M. Grzybowski, Finlandia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2007, s. 111.
 5. M. Szczepanek, Ewolucja systemu wyborów prezydenckich w Finlandii, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace z Nauk Politycznych 1992, z. 49, s. 115-126.
 6. M. Grzybowski, Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 1998, s. 71.
 7. D. Arter, Politics and Policy-Making in Finland, Sussex-New York 1987, s. 80-89.
 8. D. Anckar, Presidential Elections in Finland, Åbo 1984, s. 126.
 9. St. Gebethner, O genezie i ewolucji prezydencjalizmu w Finlandii, "Studia Iuridica" 1986, z. 15.
 10. E. Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000, s. 38
 11. B. Szordykowska, Historia Finlandii, Warszawa 2011, s. 314-322.
 12. W. Skrzydło [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 1, Lublin 2002, s. 156-158.
 13. J. Nousiainen, Background of the Reform, [w:] The Finnish System of Government: From a Mixed Constitution to Parliamentarism, http://www.om.fi/constitution/3344.htm
 14. S. Sagan, V. Serzhanova, Konstytucja Finlandii, Rzeszów 2003, s. 42.
 15. J. Nousiainen, From Semipresidentialism to Parliamentary Government. Political and Constitutional Developments in Finland, "Scandinavian Political Studies" 2001, vol. 24, nr 2.
 16. G. Bonusiak, Statut Wysp Alandzkich, Rzeszów 2009, s. 36-45.
 17. V. Serzhanova, Relacje między parlamentem a rządem Finlandii, Rzeszów 2007, s. 72-77.
 18. L. A. Puntila, Finlands politiska historia 1809-1966, Helsingfors 1972, s. 125-126, 128-133, 135-142.
 19. O. Jusilla, S. Hentilä, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii, 1809-1999, Kraków 2001, s.145-147, 152-167.
 20. J. Nousiainen, The Finnish Political System, s. 239-240.
 21. J. Osiński, Prezydent Republiki Finlandii, [w:] Prezydent w państwach współczesnych, red. J. Osiński, Warszawa 2000, s. 45 i n.
 22. E. Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000, s.12-13
 23. E. Gdulewicz, Prezydent V Republiki Francuskiej w świetle rozwiązań konstytucyjnych i praktyki, [w:] Instytucja prezydenta we współczesnym świecie, Senat RP, Warszawa 1993, s. 6.
 24. E. Popławska, Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Warszawa 1995.
 25. J. Szymanek, Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa 2009, s.113-115.
 26. Konstytucja Finlandii z 1999 roku, wstęp i tłum. J. Osiński, Warszawa 2003, s. 73.
 27. H. Paloheimo, The Rising Power of the Prime Minister in Finland, ,,Scandinavian Political Studies" 2003, vol. 26, nr 3.
 28. J. Osiński [w:] Konstytucja Finlandii z 1999 r. Wstęp, s. 44.
 29. M. A. Mogunowa, Gosudarstwiennoje prawo Finliandii, Moskwa 2005, s. 236-259.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.63
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu