BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pochopień Jolanta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Skuteczność modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi
The Effectiveness of Models for Predicting Bankruptcy of Companies Wholesale Food, Drink and Tobacco
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 255-263, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bankructwo, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Handel hurtowy, Rynek wyrobów tytoniowych, Rynek soków i napojów
Bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting, Wholesale trade, Tobacco products market, Juices and drinks market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja skuteczności ważniejszych modeli do prognozowania zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw działających na terenie Polski w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z branży handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. (fragment tekstu)

In the paper was verified the effectiveness of the five chosen foreign models and twenty six polish models for bankruptcy prediction of companies from the sector of wholesale food, drink and tobacco. Most of analyzed models can't be able to recognize symptoms of insolvency. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ALTMAN E.I.: Financial ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance, No 4, Vol. XXIII, 1968.
 2. ALTMAN E.I.: Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy, Wiley & Sons, Toronto 1983.
 3. APPENZELLER D., SZARZEC K.: Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, "Rynek Terminowy", Nr 1/2004.
 4. CARD D.H.: Using known map category marginal frequencies to improve estimates of thematic map accuracy, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 49, 1992.
 5. FITZPATRICK P.J.: A comparison of ratios of successful industrial enterprises with those of failed firms, Certified Public Accountant, Vol. 12 October, November, December, 1932.
 6. FRANC-DĄBROWSKA J.: Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 7. FREDERIKSLUST R.A.I.: Predictability of corporate failure: models for prediction of corporate failure and for evaluation of debt capacity, Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Boston 1978.
 8. GAJDKA J., STOS D.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, (red.) Borowiecki R., Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE, Kraków 1996.
 9. HADASIK D.: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria 2 - Prace habilitacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 10. HAMROL M., CZAJKA B., PIECHOCKI M.: Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji, Nr 6/2004, 2004.
 11. HOŁDA A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość, nr 5, 2001.
 12. KISIELIŃSKA J.: Modele klasyfikacyjne prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 13. KOROL T., PRUSAK B.: Upadłość przedsiębiorstwa a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
 14. LEGAULT J.: C.A. - Score, A Warning System form Small Business Failures, Bilans, Nr 6/1987, 1987.
 15. MĄCZYŃSKA E.: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 16. MĄCZYŃSKA E., ZAWADZKI M.: Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista Nr 2, 2006.
 17. POGODZIŃSKA M., SOJAK S.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia XXV - Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 299/1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 18. PRUSAK B., Metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością, artykuł prezentowany na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej ENTIME, Gdańsk 2004.
 19. PRUSAK B.: Nowoczesna metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, Wydawnictw Difin, Warszawa 2005.
 20. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2011 roku, http://www.coface.pl/CofacePortal/ ShowBinary/BEA Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_upadlosci_caly_2011_ COFACE, data dostępu: 1.07.2012 r.
 21. SPRINGATE G.L.V.: Predicting the Possibility of Failure in a Canadian Firm, Unpublished M.B.A Research Project, Simon Fraser University, January, 1978.
 22. STĘPIEŃ P., STRĄK T.: Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, (red.) Zarzecki D., Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 23. WIERZBA D.: Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, Zeszyty Naukowe Nr 9/2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu