BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabolotnyy Serhiy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Priorytety polityki zarządzania majątkiem obrotowym w spółkach giełdowych z sektora agrobiznesu w opiniach zarządzających
The Priorities in Currents Assets Management Policy in the Warsaw Stock Exchange Agribusiness' Companies in Opinion of Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 277-289, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Majątek przedsiębiorstwa, Kapitał obrotowy, Zarządzanie należnościami, Spółki giełdowe, Agrobiznes
Business assets, Working capital, Receivables management, Stock market companies, Agrobusiness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie opinii zarządzających w zakresie priorytetów polityki zarządzania majątkiem obrotowym spółek giełdowych z sektora agrobiznesu. Realizacja tego celu wymagała przeprowadzenia kwestionariusza wywiadu, zawierającego pytania o strategie zarządzania poszczególnymi składnikami majątku obrotowego. W zależności od struktury organizacyjnej badanych jednostek kwestionariusze zaadresowano do prezesów zarządów, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych. Analiza obejmowała 16 przedsiębiorstw z branży spożywczej, charakteryzujących się zróżnicowaną pozycją rynkową, potencjałem produkcyjnym oraz zasobami pracy. Badania przeprowadzono w 2011 roku. W opracowaniu jako kryterium podziału spółek giełdowych z sektora agrobiznesu na grupy przyjęto wartość przychodów ze sprzedaży. Według tego kryterium wyodrębniono przedsiębiorstwa małe (wartość przychodów 50-199 mln zł), średnie (przychody 200-599 mln zł) oraz duże (przychody 600-2999 mln zł). Zarządzającym spółkami giełdowymi proponowano warianty odpowiedzi na pytania w skali od najniższej oceny 1 (nieważny) do najwyższej 4 (bardzo ważny). W tabelach zaprezentowano średnie arytmetyczne ocen dla poszczególnych grup oraz badanej zbiorowości ogółem. (fragment tekstu)

In the article the opinions of managers of agribusiness joint stock companies on current assets' management are presented. With the help of questionnaire the strategies of inventory, receivables and cash were defined. It was stated, that in the companies of agribusiness variable strategies of current assets were applied, with the advantage of moderate strategies. On one hand striving for ensuring of delivery stability, reducing losses of overdue payments and meeting the debts in time proved the conservative approach to the current assets management. On another hand orientation on reducing the costs of inventory, using of trade credits to stimulate sales and reinvestment of cash demonstrated the aggressive character of applied strategies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BANCEL F., MITTOO U.R.: Cross-country determinants of capital structure choice: a survey of European firms, Financial Management, nr 4, 2004.
  2. BROUNEN D., DE JONG A., KOEDIJK K.: Corporate Finance in Europe. Confronting Theory with Practice. Financial Management, 4, 2006.
  3. CHOJNACKA E.: Czynniki wpływające na poziom zadłużenia - wyniki badania opinii osób odpowiedzialnych za finanse w publicznych spółkach akcyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 26, 2010.
  4. GRAHAM J.R., HARVEY C.R.: The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics, nr 60, 2001.
  5. Research Services In Collaboration With The Royal Bank of Scotland: Working Capital Management in a Post-Recession Environment: The View from Europe. A report prepared by CFO, 2010.
  6. WĘDZKI D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  7. ZABOLOTNYY S.: Pomiar wpływu strategii płynności finansowej na efektywność spółek giełdowych z sektora agrobiznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 639, Szczecin 2011a.
  8. ZABOLOTNYY S.: Strategia płynności finansowej w zależności od typu działalności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 158, Wrocław 2011b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu