BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Forfa Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Przepływy pieniężne a efektywność wykorzystania czynników wytwórczych w gospodarstwach rolniczych
Cash Flow Management vs. Effectiveness of Utilization of Factors of Production in Agriculture Farm
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 291-302, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Gospodarstwa rolne, Efektywność gospodarowania
Cash flows, Arable farm, Business efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań jest ocena relacji między przepływami pieniężnymi a efektywnością wykorzystania ziemi, pracy i kapitału w gospodarstwach rolniczych. Podjęto próbę zbadania relacji między dochodowością ziemi, kapitału własnego, majątku i sprzedaży oraz wydajnością pracy a strumieniami przepływów pieniężnych. Obiektami badawczymi były indywidualne gospodarstwa rolnicze, uczestniczące w systemie zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych - PL-FADN w latach 2005-20094. Dane te gromadzone są przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB). W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe, mające znaczny udział w tworzeniu wartości dodanej w rolnictwie. System FADN w Polsce gromadzi dane o gospodarstwach rolniczych, które charakteryzowały się wielkością ekonomiczną równą bądź wyższą niż 2 ESU5. Badane gospodarstwa rolnicze położne były na terenie województwa podlaskiego, które wchodzi w skład regionu Mazowsze i Podlasie. Wybrano to województwo, ponieważ, w porównaniu do pozostałych z regionu Mazowsze i Podlasie, charakteryzowało się największą średnią powierzchnią UR. (fragment tekstu)

The elaboration presents the effectiveness of utilization of land, labor and capital in agriculture farms in relation to cash flow management. Research objects were individual farms which were participating in the PL-FADN in 2005-2009. It was found that with increasing value of the balance of the total flow from the farm, the balance of the cash flows from operating activities and the final state cash, increased profitability and productivity of land. Farms generating more cash from operating activities, and having a higher total net flows from the farm better managed equity and assets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BEGG D.: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 2. BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2007.
 3. GOŁĘBIEWSKA B.: Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 4. GORAJ L., MAŃKO S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 5. MANTEUFFEL R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa 1984.
 6. SIERPIŃSKA M., JACHNA T: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2005.
 7. WASILEWSKI M., GAŁECKA A.: Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 81 (2010).
 8. WASILEWSKI M.: Płynność finansowa a efektywność gospodarstw indywidualnych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomia Rolnictwa, t. 92, z. 1, 2005.
 9. WASILEWSKI M.: Poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej a efektywność przedsiębiorstw rolniczych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1159, 2007.
 10. WĘDZKI D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 11. ZIĘTARA W., KOSIOREK M., TCHORZEWSKA E., KONDRASZUK T.: Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym, Wydawnictwo CDiER, Brwinów 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu