BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perepeczko Barbara (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Tytuł
Postawy proekologiczne mieszkańców wsi i ich uwarunkowania
Pro-Environmental Attitudes of Rural Residents and Their Determinants
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 5-22, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Strategie proekologiczne, Wieś, Rozwój zrównoważony, Edukacja ekologiczna, Program Natura 2000
Pro-ecological strategies, Village, Sustainable development, Ecology education, Natura 2000 Networking Programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ludzie bardziej szanują przyrodę i chronią środowisko wówczas, gdy rozumieją zachodzące w nim procesy i możliwe skutki degradacji. Informacje na ten temat można przekazać przez szeroką edukację, bo choć problemy współczesne objawiają się coraz częściej w skali globalnej, to zaczynają się od postaw mieszkańców naszej planety. W ostatnich dziesięcioleciach coraz większe znaczenie przypisywane jest edukacji, którą postrzega się jako panaceum na wszystkie choroby współczesnej cywilizacji. Dotyczy to także ochrony środowiska. Termin "edukacja ekologiczna" uwzględnia ekologię człowieka, czyli obejmuje także sferę kultury i zobowiązuje do holistycznego podchodzenia do zjawisk przyrody i cywilizacji. (fragment tekstu)

The text contains selected results of empirical studies diagnosing environmental awareness and attitudes of rural residents in the area of the (so-called) Polish Green Lungs of the European Ecological Network Natura 2000. Among the formal and informal sources of information and incentives to foster pro-environmental attitudes - one focuses on education, which is particularly difficult. In order to deepen and disseminate the environmental attitudes there is a need of an increased effort and a variety of stimuli, supporting factors and fixatives. Coherent administrative, economic, legal and educational stimuli are needed: coupled in time and organized in the way, which ensures synergies in the form of the desired pro-ecological attitudes of residents - one of the pillars of sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BOŁTROMIUK A., BURGER T. 2008: Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością Polaków w 2008 roku. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
  2. BURGER T. 2005: Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
  3. COLEMAN D. 2009: Inteligencja ekologiczna. Rebis, Poznań.
  4. DOMKA L. 1998: Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. UAM, Poznań.
  5. DOMKA L. 2001: Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa-Poznań.
  6. FERNANDES de PIEROLA S.C. i inni 2009: Natura 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000. EdiT, Warszawa, s. 9.
  7. HULL Z. 1984: Świadomość ekologiczna. W harmonii z naturą człowiek wartością najwyższą. Aura nr 10.
  8. KAŁUŻA H. 2009: Edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju - wyzwanie globalne i regionalne. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 8(2), s. 62.
  9. KOZŁOWSKI S. 2000: Ekorozwój.Wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa.
  10. LASKOWSKA-OTWINOWSKA J. 2008: Globalne przepływy kulturowe a obecność nowoosadników na wsi polskiej. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, s. 240.
  11. MAJEWSKI E. 2008: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria i praktyka gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 11.
  12. MARKOWSKA D. 1990: Kulturowe uwarunkowania dbałości o przyrodę. Wieś i Rolnictwo nr 3, s. 26-40.
  13. Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. A. Bołtromiuk i M. Kłodziński (red.). IRWiR PAN, Warszawa 2011.
  14. PAYNE A., PHILLIPS N. 2011: Rozwój. Wydawnictwo Sic! Warszawa.
  15. PEREPECZKO B., PIENIĄŻEK W.W. 2000: Kryteria ekonomiczne, ekologiczne i etyczne zrównoważonego rozwoju - sprzeczność, komplementarność czy synergia? Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 40.
  16. PEREPECZKO B. 2010: Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych. Wieś i Rolnictwo nr 1.
  17. POLANYI K. 2011: Wielka transformacja. PWN, Warszawa.
  18. ROKICKA E., STAROSTA P. (red.) 2004: Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  19. SYCHUT L., CHMIELEWSKI T.J. 1990: Świadomość ekologiczna mieszkańców obszarów chronionych. Przegląd i prezentacja wyników. Przestrzenne zagospodarowanie obszarów chronionych, z. 1. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Lublin.
  20. TYBURSKI W. 1995: Etyka i ekologia. Polski Klub Ekologiczny, Toruń.
  21. URRY J. 2009: Socjologia mobilności. PWN, Warszawa.
  22. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych. (red.) A. Bołtromiuk. IRWiR PAN, Warszawa.
  23. WÓDZ J. 1990: Świadomość ekologiczna mieszkańców Górnego Śląska. [w:] Problemy świadomości ekologicznej. Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
  24. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. J. Kronenberg, T. Berger (red. nauk.). Fundacja Sędzimira, Kraków 2010.
  25. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania. Fundacja Sędzimira, nr 1/2010, nr 2/2011, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu