BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyński Krzysztof Jerzy (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Czy Niemcy mogą być pozywane w Polsce w świetle wyroku SN z 2010 r.?
Can Germany be Sued in Poland in the Light of the Supreme Court's Sentence of 2010?
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2012, nr 2 (4), s. 69-77
Słowa kluczowe
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Prawo międzynarodowe, Stosunki międzynarodowe
Supreme Court jurisdiction, International law, International relations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Sąd Najwyższy
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Zagadnienie immunitetu jurysdykcyjnego RFN w Polsce należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego. W prawie wewnętrznym Polski brak jest uregulowania w sprawie zwolnienia państw obcych spod jurysdykcji krajowej. Dokonanie analizy sytuacji, w których RFN może korzystać z immunitetu jurysdykcyjnego - do czasu opracowania w Polsce własnej ustawy o immunitetach uwzględniającej praktykę legislacyjną innych państw - wymaga oceny praktyki sądowej. W praktyce polskiej stosuje się doktrynę immunitetu absolutnego wyrażającego zasadę zwyczajowego prawa międzynarodowego, która stanowi, że żadne suwerenne i niepodległe państwo jako podmiot prawa międzynarodowego nie jest podporządkowane prawu innego państwa. Przyjęta zasada uznaje, że państwo obce posiada immunitet jurysdykcyjny tylko w sprawach związanych z władczą działalnością - acta iure imperii, nie przysługuje mu on natomiast w sprawach związanych z udziałem w zwykłym obrocie cywilnym i gospodarczym - acta iure gestionis. (fragment tekstu)

Invoking the jurisdictional immunity of a state often helps a sovereign state to avoid the responsibility related to compensation claims filed in domestic courts. The International Court of Justice was concerned with this issue in 2011, when it passed a verdict unfavorable to the victims of the war actions of Germany in Italy and Greece during the Second World War. Because of the lack of international norms related to this issue, it is interesting to look at the institution of immunity in the light of the last ICJ verdict and domestic courts. The immunity problem should be considered from the point of view of the domestic courts practice and not from the perspective of a state's legal responsibility. The immunity frees from the domestic courts' jurisdiction, but not from the state's responsibility and assumes, in certain situations, the inability to exercise domestic court's jurisdiction. A state, in compliance with the adopted legal norms, may renounce immediately or impliedly the held jurisdictional immunity, without which courts cannot conduct legal proceedings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Ciszewski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 18 marca 1998 r., Palestra 1999, nr 9-10, s. 202.
 2. T. Ereciński, J. Ciszewski, Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego. Cześć trzecia, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, wyd. 2 Warszawa Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003, s. 122.
 3. T. Erecinski, J. Ciszewski, Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001, s. 125.
 4. H. De Fiumel, Prawno-międzynarodowa odpowiedzialność majątkowa państw, Ossolineum 1979.
 5. H. De Fiumel, Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność majątkowa państw, Ossolineum 1979.
 6. K. Piasecki, Kodeks Postępowania Cywilnego, Komentarz, t. II, Warszawa 1997, s. 1301.
 7. W. Siedlecki, Powództwo obcego państwa i przeciw obcemu państwu przed sądami polskimi, Palestra 1936, nr 5, s. 451.
 8. Ian Sinclair, The Law of Sovereign Immunity. Recent Developments, RdC 1980, Tome 167, passim.
 9. R. Sonnenfeld, Immunitet jurysdykcyjny państw i ich własności: Projekt Konwencji przedłożonej przez Specjalnego Sprawozdawcę KPM ONZ w 1990 r., PISM Warszawa 1990, s. 11.
 10. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001, passim.
 11. E. Wengerek, Immunitet egzekucyjny państw obcych, S P 1967, nr 17, s. 124.
 12. A. Wyrozumska, Polskie sądy wobec immunitetu państwa obcego, PiP 2000 nr 3, s. 33 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu