BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zależność między stopą procentową Narodowego Banku Polskiego a zadłużeniem gospodarstw domowych
The Relationship between National Bank of Poland's Interest Rate and Household's Liabilities
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 53-65, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Gospodarstwa domowe, Zadłużenie gospodarstw domowych
Interest rate, Households, Household debt
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zależności między wysokością stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego a wielkością zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce. Przeanalizowano relacje pomiędzy kształtowaniem się stóp procentowych banku centralnego a zadłużeniem długo- i krótkoterminowym. Rozważania teoretyczne wskazują na występowanie ujemnej zależności między wysokością stóp procentowych banku centralnego a wielkością zadłużenia gospodarstw domowych. Jednak wysokość stóp procentowych jest tylko jednym z wielu czynników determinujących skłonność do zadłużania się. W niniejszym opracowaniu postawiono hipotezę o występowaniu ujemnej zależności pomiędzy wysokością stóp procentowych banku centralnego a wielkością zadłużenia gospodarstw domowych. W celu weryfikacji postawionej hipotezy przeanalizowano kształtowanie się badanych wielkości oraz wyznaczono wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona między nimi. (fragment tekstu)

The monetary policy of central bank influences the cost of money and determines the amount of credit incurred by households. The article presents the impact of National Bank of Poland's interest rate on household's liabilities. Theoretical analysis comes to a conclusion that an increase of interest rate will cause the decrease of household's liabilities. The paper shows research's results on the basis of data collected in the period of 2003-2011. Relationship between monetary policy and household's liabilities was presented with reference to long-term and short-term debt. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ANIOŁA P., GOŁAŚ Z. 2011: Regionalne zróżnicowanie poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(21), s. 13-23, www.jard.edu.pl/pub/2_3_2011_pl.pdf, dostęp dnia 29.12.2011.
 2. BIAŁOWOLSKI P.: Zadłużenie polskich gospodarstw domowych - zagrożenie czy szansa? Ekspertyza EAPN Polska, www.eapn.org.pl/expert/, dostęp dnia 15.09.2011.
 3. BIG InfoMonitor 2011: InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, listopad 2011, 18. edycja, http://www.cpb.home.pl/cigi/raporty/ raport.infodlug/listopad.2011/2011.11.infodlug.pdf, dostęp dnia 29.12.2011.
 4. CZAPIŃSKI J., PANEK T. (red.) 2009: Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com, dostęp dnia 15.08.2011.
 5. DĘBSKI W. 2010: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. PWN, Warszawa.
 6. MODIGLIANI F. 1986: Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations. American Economic Review, Vol. 76, No. 3.
 7. NBP 2011: Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków, http:// www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html, dostęp dnia 29.12.2011.
 8. NBP 2011: Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2010, http://www.nbp.pl/ home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm, dostęp dnia 29.12.2011.
 9. NBP 2011: Rachunki finansowe, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_ bankowa/krf.html, dostęp dnia 29.12.2011.
 10. NPB 2011: Rachunki finansowe - aktywa i zobowiązania, www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_ i_bankowa/dwn/krf_objasnienia.pdf, dostęp dnia 15.08.2011.
 11. POLAŃSKI Z. 2008: System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa.
 12. POLLOK A., WAŁĘGA G. 2011: Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu. [w:] Finanse publiczne, (red.) J. Sokołowski, A. Żabiński. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, s. 306-326.
 13. STARZYŃSKA W. 2002: Statystyka praktyczna. PWN, Warszawa.
 14. UTZIG M. 2011: Zależność między wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników a stopą procentową Narodowego Banku Polskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 98, z. 3, s. 140-149.
 15. VARIAN H.R. 2006: Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne. PWN, Warszawa.
 16. WAŁĘGA G. 2006: Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych. [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce. (red.) D. Kopycińska. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 74-85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu