BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Działalność patentowa Polski na tle świata
Poland's Patent Activity Compared to the Other Countries in the World
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 91-100, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona patentowa, Patenty, Polityka badawczo-rozwojowa, Analiza danych statystycznych
Patent protection, Patent, R&D policy, Statistical data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie miejsca Polski w rankingach konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności patentowej. Analiza działalności patentowej została podzielona na trzy części. Pierwsza dotyczy miejsca Polski w rankingu konkurencyjności na świecie, w drugiej przedstawiono statystyki dla wybranych krajów świata, dotyczące zgłaszanych patentów do EPO i udzielanych przez USPTO oraz przedstawiono miejsce Unii Europejskiej w liczbie zgłaszanych i udzielanych patentów wśród krajów rozwiniętych, w trzeciej zaprezentowano aktywność patentową krajów środkowoeuropejskich. Materiał źródłowy stanowią statystyki publikowane przez GUS, Eurostat, OECD oraz Światowe Forum Ekonomiczne. Dane na temat liczby udzielanych patentów zostały zaczerpnięte z baz danych Eurostatu i dotyczą liczby zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office) oraz udzielonych patentów przez Amerykański Urząd Patentowy (United States Patent and Trademark Office). (fragment tekstu)

The aim of the article was to present the position of Poland in the competition rankings, with a special focus on the number of patents submitted to the European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office. The conducted analysis points at Poland's distant position, among European countries, in rankings of competitiveness, in terms of inventive and patent activity. It is necessary to encourage Polish entrepreneurs to finance research and developments activities, as well as to use the latest scientific achievements. European Funds can be helpful in financing the above mentioned measures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010. Komisja Europejska, Bruksela.
 2. European Innovation Scoreboard. Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, Inno Metrics. Źródło elektroniczne: (20.04.2010) www.proinno-europe. eu/metrics.
 3. Eurostat. Database 2010. Źródło elektroniczne: (20.11.2010) http://epp.eurostat.ec.europa. eu/portal.
 4. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 5. MATUSIAK K. (red.) 2009: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009. PARP, Łódź/Warszawa.
 6. Nauka i technika w 2007 r. GUS, Warszawa 2009.
 7. PIEKUT M. 2010: Ochrona własności intelektualnej w Polsce i w krajach europejskich. "Wiadomości Statystyczne" 12, 63-76.
 8. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 9. TENETA-SKWIERCZ D. 2005: Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. J. Lichtarski (red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum, Geneva 2010.
 11. WOODWARD R. 2002: Bez ochrony nie ma inwestycji. "Rzeczpospolita". Źródło elektroniczne: (28.11.2010) http://new-arch.rp.pl/artykul/411403.html.
 12. World Competitiveness Scoreboard 2010, IMD, Press Release.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu