BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciapała Jerzy
Tytuł
Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu. Uwagi w kontekście konstytucyjnego statusu samorządów
The Impact of Legal Acts of Self-Governed Professional and Business Chambers on Two Constitutional Freedoms : Freedom of Establishment, and Freedom of Choice and Execution of Profession. Remarks in the Context of the Constitutional Self-Government Status
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 22, s. 199-218
Słowa kluczowe
Samorząd zawodowy, Regulacje prawne, Konstytucja, Koncepcje wolności
Professional self-government, Legal regulations, Constitution, Concepts of freedom
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skupiono uwagę na aktach generalnych, a nie aktach prawnych o charakterze akt indywidualnych. Omówiono pojmowanie terminów "wolność" i "ograniczenie wolności". Następnie przedstawiono istotę statusu konstytucyjnego samorządów, zagadnienia regulowane aktami wewnętrznymi samorządów oraz podstawowe wymogi stawiane aktom prawa wewnętrznego samorządów.

The article is an analysis of the impact of acts issued by the professional and business chambers (corporations) in Poland on two constitutional freedoms: freedom of establishment, and freedom of choice and execution of profession. The considerations are carried out in the context of the legal position of the two self-governed kinds of chambers', in particular within their constitutional provisions. The author concludes that the constitutional law in Poland does not prevent the effective degree of excessive interference in both freedoms, following the issue of a very different form of legal acts resolved by the chambers (corporations) under public law. Consequently, this paper formulates demands referred to the conditions to be met by internal acts of these chambers (corporations). It is also noted that a clear division of chambers (corporations) governed by public law on chambers of professionals' and business, is not adequate to modern conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Mojak, Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002, s. 369-370.
 2. A. Bień-Kacała, Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r. - aspekt formalny, [w:] Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, red. A. Bałaban, J. Ciapała, P. Mijal, Szczecin 2013, s. 173-175.
 3. L. Garlicki, Konstytucyjny system źródeł prawa (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), [w:] System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały konferencyjne z XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów 1-3 czerwca 2000 roku, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 44 i n.
 4. L. Garlicki, M. Zubik, Ustawa w systemie źródeł prawa, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005, s. 60-61.
 5. S. Wronkowska, Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań 1973, s. 33 i n.
 6. J. Ciapała, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009, s. 233-246.
 7. K. Wojtczak, Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999, s. 50-51.
 8. K. Zaradkiewicz, Konstytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnianie w prawie prywatnym, Wyd. TK, Warszawa 2013, s. 121-123.
 9. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 67-68.
 10. C. Kosikowski, Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, red. C. Kosikowski, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005, s. 45-47.
 11. K. Wojtyczek, Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, Kraków 2007, s. 15.
 12. Z. Ziembiński, Wartości konstytucyjne, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1993, s. 8-9.
 13. J. Ciapała, Samorządy osób wykonujących zawody prawnicze w kontekście postanowień art. 17 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Z. Witkowski i A. Bień-Kacała, Toruń 2013, s. 313 i n.
 14. M. Kulesza, Pojęcie zawodu zaufania publicznego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, materiały konferencyjne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2002, s. 25.
 15. W. Wołpiuk, Zawód zaufania publicznego z perspektywy prawa konstytucyjnego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, materiały konferencyjne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2002, s. 20-21.
 16. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 104-111, 282-283.
 17. L. Wiśniewski, Wolność czy przymus zrzeszania się w związkach zawodowych, [w:] Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, red. P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2010, s.104-106.
 18. A. Młynarska-Sobaczewska, Samorząd zawodowy [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 530.
 19. A. Surówka i D. Padjas, Samorządy zawodów prawniczych - zakres pieczy oraz obowiązek przynależności do samorządu w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji, [w:] Samorządy w Konstytucji RP..., s. 403-406.
 20. Z. Leoński, Zasada wolności gospodarczej a samorząd gospodarczy oraz T. Jędrzejewski, Samorząd gospodarczy a współczesne ustawodawstwo polskie, [w:] Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2005, s. 74-78 oraz 82-83.
 21. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005, s. 75 i 76.
 22. P. Sarnecki, Komentarz do art. 17, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005.
 23. A. Matysiak, Samorząd gospodarczy w świetle koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, red. B. Klimczak, Wrocław 2001, s. 78.
 24. S. Wykrętowicz (red.), Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, Poznań 2005.
 25. J. Ciapała, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009, s. 142-143.
 26. B. Pawłowski, P. Krawczyk, Samorząd gospodarczy http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-133.htm (z 31.08.2013).
 27. Z. Reda-Jakima, Firmy nie chcą płacić na Izbę, "Rzeczpospolita" z 5.09.2013.
 28. Z. Leoński, Zasada wolności gospodarczej a samorząd gospodarczy, [w:] Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2005, s. 73.
 29. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005, s. 15-39.
 30. W. Boć, M. Leśniak, Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju, "Rejent" 2010, nr 3, s. 38.
 31. J. Kosuniak, Dlaczego powinniśmy pamiętać o sprawie Akzo Nobel, "Radca Prawny" 2011, nr 4, s. 10-12.
 32. B. Kornelius, Łaciński model notariatu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Państwo prawa. Parlamentaryzm. Sądownictwo konstytucyjne. Pamięci Profesora Zdzisława Czeszejki-Sochackiego, red. A. Jamroz, Białystok 2012, s. 169 i n.
 33. P. Rączka, Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce, Toruń 2013, s. 235 i n.
 34. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2011, s. 296.
 35. L. Garlicki, Konstytucyjny system źródeł prawa (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), [w:] System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały konferencyjne z XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów 1-3 czerwca 2000 roku, red. M. Granat, Lublin 2000, s. 55.
 36. S. Wronkowska, System źródeł prawa w nowej Konstytucji RP, "Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich", Warszawa 2000, z. 38, s. 89 i n.
 37. E. Gdulewicz, O ustawie organicznej, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2009, s. 546.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.199
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu