BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziemianowicz Ryta I. (Uniwersytet w Białymstoku), Przygodzka Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Podatek rolny i jego funkcje
Farm Tax and Its Functions
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 94, s. 49-60, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Ulgi podatkowe, Obciążenia podatkowe, Gospodarstwa rolne
Agricultural tax, Tax incentives, Tax burdens, Arable farm
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każdy podatek w mniejszym bądź większym stopniu zakłóca procesy rynkowe i ich efektywność. Dlatego też niezwykle ważne jest to, żeby w sytuacji, gdy jest nakładany służył określonym celom polityki fiskalnej. Zgodnie z teorią opodatkowania podatkom przypisuje się kilka podstawowych funkcji, spośród których za klasyczne uznaje się: funkcję fiskalną, redystrybucyjną oraz funkcję stymulacyjną. Celem opracowania jest próba oceny sprawności funkcji podatku rolnego. Za wyborem tego podatku przemawia fakt, że podatek rolny jest jedynym podatkiem, który powszechnie obciąża gospodarstwa rolne w Polsce. Pozostałe podatki, ze względu na szereg wyłączeń i zwolnień, obciążają gospodarstwa rolne w bardzo ograniczonym zakresie. Podjęto także próbę weryfikacji następującej hipotezy: podatek rolny nie realizuje żadnej z przypisanych mu funkcji. Realizacja celu artykułu oraz weryfikacja hipotezy wymagały zastosowania kilku metod badawczych, a mianowicie: studiów literatury przedmiotu, analizy danych zawartych w sprawozdaniach samorządu terytorialnego, analizy danych FADN oraz analizy przyczynowo-skutkowej. (fragment tekstu)

The article attempts to evaluate the efficiency of the farm tax functions and to demonstrate that the farm tax does not serve any of the functions it was assigned to serve. Following the theory of taxation, it was assumed that these functions shall include: the fiscal, redistributive and the stimulating function. In order to achieve the objective and to verify the hypothesis, methods such as: studies of literature on the subject, analysis of the data contained in the reports of the local authorities, the FADN data analysis and the causal analysis were used. The carried out studies shown that the current farm tax structure does not ensure an effective implementation of its functions. It is evidenced by the fact that the farm tax is an income source for communes characterized by low efficiency since its share in the total income does not exceed 3% and the share in the own income - 2%. The redistributive function of the tax may be realized, but only when taking into account the income of farmers and other social groups. Redistribution does not occur within the sector. In turn, the incentives built into the tax structure do not encourage farmers to take the desired actions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ETEL L.: Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
  2. DZIEMIANOWICZ R.I.: Podatek dochodowy w rolnictwie stymulator czy hamulec przemian strukturalnych? Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Zeszyt 2, Warszawa - Poznań - Olsztyn 2009.
  3. DZIEMIANOWICZ R.I.: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
  4. GORAJ L. i in.: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2008 r. IERiGŻ, Warszawa 2009.
  5. GORAJ L. i in.: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2009 r. IERiGŻ, Warszawa 2010.
  6. MASTALSKI R.: Prawo podatkowe II - część szczegółowa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu