BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Dariusz
Tytuł
Biznes i (nie)odpowiedzialność konstytucyjna posła
Business and Constitutional (Ir)Responsibility of the Deputy
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 22, s. 219-251
Słowa kluczowe
Politycy, Polityka, Odpowiedzialność konstytucyjna
Politicians, Politics, Constitutional responsibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego opracowania jest krytyczna analiza przepisów normujących delikt konstytucyjny parlamentarzysty, czyli art. 107 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z przepisami ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.Wstępny ogląd sytuacji normatywnej, uwzględniający regułę incompatibilitatis, w zestawieniu ze znanym notoryjnie faktem zaangażowania niektórych członków naszego parlamentu w biznes, najczęściej podejmowany przed uzyskaniem mandatu i niekiedy kontynuowany - podaje w wątpliwość skuteczność konstytucyjnych zakazów. To zaś czyni względnie nową konstrukcję ograniczenia mandatu nader iluzoryczną. (fragment tekstu)

In accordance with the Polish Constitution, to the extent specified by the statue, the Deputy (Senator) shall not be permitted to perform any business activity involving any benefit derived from the property of the State Treasury or local self-government, and to acquire such property. For violation of these prohibitions he shall be brought to accountability before the Tribunal of State, but only with the consent of the Sejm (Seym)/Senate.The statute about the holding of a mandate of the Deputy (Senator) of 1996 seriously limits this responsibility. The author critically analyses this regulation and postulates changes in the Polish law, necessary for protection of the authority of the Constitution and Parliament.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudek D., Korupcja, prawo karne i konstytucja [w:] A. Dębiński i in. (red.), Hominum causa omne ius constitutum est, Lublin 2006, s. 349-366.
 2. L. Garlicki [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, teza 2 do art. 107, Warszawa 2001, s. 1.
 3. B. Banaszak, Zasada niepołączalności mandatu w prawie polskim, "Przegląd Sejmowy" 2003, nr 2, s. 20.
 4. K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009, s. 241.
 5. D. Lis-Staranowicz, Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez posłów i senatorów w świetle art. 107 Konstytucji RP, "Przegląd Sejmowy" 2002, nr 6, s. 29.
 6. D. Lis-Staranowicz, Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005, s. 280-281.
 7. M. Zubik, Niektóre problemy wynikające z konstytucyjnego zakazu nabywania majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przez parlamentarzystów, [w:] Status posła, cz. II. Wybór ekspertyz prawnych, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007, s. 327.
 8. W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. X, Warszawa 1968 (reprint 1997), s. 571.
 9. M. Zubik, Trybunał Stanu - stan Trybunału (Słów kilka o polskim sądzie nad notablami), [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce, Materiały L. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego 24-26.04.2008, Gdańsk 2008, s. 41 i n.
 10. A. T. Gajewska, Prowadzenie przez posła gospodarstwa rolnego na gruncie dzierżawionym od Agencji Nieruchomości Rolnych, [w:] Status posła, cz. II. Wybór ekspertyz prawnych, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007, s. 312-314.
 11. M. Granat, Art. 107 Konstytucji RP a art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu, [w:] Status posła, cz. II. Wybór ekspertyz prawnych, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007, s. 285.
 12. M. Granat, Czy w obowiązującym stanie prawnym istnieje zakaz nabywania przez posłów majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego?, [w:] Status posła, cz. II. Wybór ekspertyz prawnych, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007, s. 329.
 13. A. Kidyba, Interpretacja art. 34 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu, [w:] Status posła, cz. II. Wybór ekspertyz prawnych, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007, s. 303.
 14. J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warszawa 2004, s. 191.
 15. M. Bajor-Stachańczyk, Niektóre aspekty obowiązywania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez posłów z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, [w:] Status posła, cz. II. Wybór ekspertyz prawnych, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007, s. 307.
 16. D. Dudek, Konstytucja RP a zaniechanie ustawodawcze, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2003, s. 67-77.
 17. M. Safjan, Zaniechanie legislacyjne jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej, [w:] M. Granat (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego, Materiały XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego 1-3.06.2006, Warszawa 2007, s. 39-45.
 18. Dudek D., Konstytucyjne modyfikacje prawa wybieralności oraz immunitetu parlamentarnego [w:] M. Paździor, B. Szmulik (red.), Wybrane problemy parlamentaryzmu zracjonalizowanego, Lublin 2011, s. 25-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.219
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu