BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Proces suburbanizacji terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego
The Process of Suburbanisation of Łódź Suburbia Areas on the Example of the Communities of Zgierz Poviat
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 37-47, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Strefy podmiejskie, Gmina
Suburban areas, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy suburbanizacji zachodzą w sposób coraz bardziej intensywny wokół polskich aglomeracji. Skala i dynamika tego zjawiska zmuszają do wnikliwej jego obserwacji, gdyż niesie ono ze sobą wiele negatywnych skutków. Powiat zgierski graniczący z Łodzią, połączony z nią ważnymi trasami krajowymi oraz cechujący się atrakcyjnym środowiskiem przyrodniczym, jest w szczególny sposób narażony na negatywne skutki procesu żywiołowego "rozlewania się" miast. W celu zbadania skali tego procesu dokonano analizy wielkości i kierunków migracji, wielkości powierzchni gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej z uwzględnieniem celu wyłączenia oraz liczby pozwoleń na budowę. (abstrakt oryginalny)

The processes of suburbanization are taking place more and more intensively around Polish agglomerations. The dynamics and range of this phenomenon force close observation of the processes, as they cause a lot of negative consequences. The poviat of Zgierz, bordering with Łódź and connected with it with important railroads and featuring attractive natural environment, is especially threatened with the negative results of the process of urban sprawl. To research the range of this process, there have been analyzed the size and directions of migrations, the amount of agricultural land excluded from farming with regard to the aim of exclusion and the number of permits issued for building. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kamieniecki K., Rozprzestrzenianie się miast - współczesny problem niezależnie od kontroli zjawiska, [w:] K. Kamieniecki (red.), Raport. Miasto za miastem, nr 3, Instytut Rozwoju na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, sierpień 2002.
  2. Lisowski A., Grochowski M., Procesy suburbanizacji, uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
  3. Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych. Łódzki Obszar Metropolitalny w kontekście ustaleń Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego Łodzi, Łódź, 19-20 kwietnia 2005.
  4. Urban sprawl in Europe. The ignored challenge, EEA Report, no. 10, Copenhagen 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu