BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Próg rentowności produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem uprawnień do emisji CO2
Break Even Point of Electricity Production Taking into Account CO2 Allowances
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 135-145, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Próg rentowności, Produkcja energii, Energia elektryczna, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Emisja zanieczyszczeń
Break-even point (BEP), Energy production, Electric power, Entitlement to emissions, Pollution emission
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Próg rentowności oznacza wielkość produkcji, przy której przychody ze sprzedaży są równe kosztom zmiennym i stałym produkcji. W artykule przeanalizowano zmiany progu rentowności produkcji energii elektrycznej, wynikające z wprowadzenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Uprawnienia - początkowo alokowane przez odpowiedni organ administracji państwowej pomiędzy emitentów zanieczyszczeń - mogą być później sprzedawane lub kupowane na rynku. Zmiany progu rentowności zależą od sposobu początkowej alokacji uprawnień wśród przedsiębiorstw (odpłatnej lub nieodpłatnej) oraz od ceny uprawnień.(abstrakt oryginalny)

Break even point is a production level at which revenues from sales equal variable and fixed production costs. In the article changes of break even point of electricity production resulted from the implementation of CO2 allowances in the European Union are analysed. Allowances that are at first allocated by the state among emitters may be later sold or bought on the market. The changes of break even point depend on the way the allowances are allocated among enterprises (free of charge or for a payment) and on the allowance price.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyduch J., Ewolucja wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, [w:] J. Famielec, M. Kożuch (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
  2. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przy-działami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych.
  5. Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  6. Paska J., Wytwarzanie energii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
  7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu