BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A.Komeńskiego w Lesznie)
Tytuł
Redagowanie ustaleń urbanistycznych wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Town Planning Decisions vs. Contemporary Civilisation Challenges
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 67-76, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Przestrzeń w cywilizacji
Spatial planning, Space in civilization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia, w kontekście zmian regulacji prawnych oraz wobec aktualnych uwarunkowań o charakterze globalnym (ekonomicznych, technologicznych, społeczno-demograficznych i ekologicznych), próbę identyfikacji uniwersalnego zakresu ustaleń planistycznych na płaszczyźnie lokalnej, przyjmując za podstawę przeznaczenie terenów, których wydzielenia dokonano w oparciu o przegląd piśmiennictwa. Do osiągnięcia tego celu posłużono się tabelarycznym zestawieniem potencjalnej treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rozróżnieniu na elementy obligatoryjne i fakultatywne. Szczególną uwagę zwrócono na mieszkalnictwo, usługi i przemysł jako kategorie funkcjonalne determinujące rozwój jednostek terytorialnych. (abstrakt oryginalny)

In the context of changing legal regulations and in view of the existing global conditions (economic, technological, socio-demographic and ecological), the article is an attempt to identify a universal scope of town planning decisions in the local area with references to land use made on the basis of a bibliography. To this end, a specification arranged in tables is used with potential content of local development plan split into mandatory and optional elements. Special attention is paid to housing development, services and industry as the functional categories determining the development of local units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Chudak M., Lokalizacja przedsiębiorstw a miejscowe planowanie przestrzenne. Studium przypadku miasta Leszna, Wydawnictwo PWSZ w Lesznie, Leszno 2009.
 3. Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, PWN, Warszawa 2005.
 4. Gaczek W.M., Proces zmian użytkowania terenów w regionie miejskim na przykładzie Poznania, Zeszyt naukowy nr 117, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 5. Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, Studia KPZK PAN, t. XLVI, Warszawa 1974.
 6. Liszewski S., Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1977.
 7. Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1979.
 8. Parysek J.J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań 2006.
 9. Rouba H., Rozwój regionalny a ochrona środowiska, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo UŁ w Łodzi, Łódź 2001.
 10. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 2004.
 11. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2000.
 12. Ziobrowski Z., Mierniki jakości przestrzeni miejskiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu