BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burlita Augustyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego
Time Budget Management as a Determinant of Human Capital Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 25-37, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Ekonomia czasu, Gospodarowanie czasem
Human capital, Time economics, Time economizing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedzialność za działania mające na celu rozwijanie kapitału ludzkiego ponosi nie tylko korzystająca z niego organizacja, ale również sama jednostka. Ponieważ każda aktywność ludzka przebiega w czasie, jednym z czynników determinujących poziom i jakość kapitału ludzkiego jest zarządzanie budżetem czasu rozumiane najogólniej jako jego rozdysponowanie na określone aktywności. To od decyzji samego człowieka w dużej mierze zależy bowiem, jakie cele chce realizować, jakim kapitałem chce dysponować, jakie działania w związku z tym podejmie i jak wykorzysta posiadany kapitał. Celem publikacji jest charakterystyka roli zarządzania budżetem czasu w kształtowaniu atrybutów kapitału ludzkiego (w ujęciu strukturalnym), czyli m.in. wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, osobowości czy kreatywności danej jednostki. Podstawę rozważań stanowiły studia literaturowe oraz badania własne autorki. (abstrakt oryginalny)

Responsibility for the actions aimed at developing human capital is borne not only by the organization which is using it but also by the unit itself. Since every human activity takes place in time, one of the factors determining the level and quality of human capital is a time budget management, generally understood as its distribution to specific activity. It depends on an individual's decision what goals he/she wants to pursue, what capital he/she wants to have, what actions therefore he/she will take, and how he/she will use the capital. The aim of the publication is to characterize the role of the time budget management in the development of human capital attributes (in structural terms), i.a. knowledge, skills, qualifications, personality, and creativity of the unit. The basis of the considerations were literature studies and the author's own research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 2003.
 2. Budżet czasu ludności 1 VI 2003 - 31 V 2004, GUS, Warszawa 2005.
 3. Burlita A., Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 4. Burlita A., Time Management as the Contemporary Consumer's Problem, w: A. Olejniczuk- Merta (red.), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, IBRKK, Warszawa 2012.
 5. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 6. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny - czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa 1992.
 7. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com (dostęp 10.02.2014).
 8. Gleick J., Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 9. http://wyborcza.pl/1,91446,16720957,CBOS__polowa_pracujacych_ma_umowy_o_prace_ na_czas.html (dostęp 5.10.2014).
 10. Jung B.H., Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1989.
 11. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graf, Warszawa 2000.
 13. Samul J., Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 96, Seria: Administracja i Zarządzanie nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013.
 14. Tischner. J., Etyka solidarności oraz Homo sowieticus, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1992.
 15. Wnuk-Lipiński E., Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Kraków 1972.
 16. www.bankier.pl (dostęp 15.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu