BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk-Olczak Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych pracowników : doświadczenia polskie na tle innych krajów
Age Management and Older Workers Support Policies in Poland and Other Countries
Źródło
Studia Demograficzne, 2014, nr 2(166), s. 37-56, tab., bibliogr. s. 54-56
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Starzenie się społeczeństw, Analiza porównawcza
Age management, Ageing of the population, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Najczęściej starzenie się ludności i jego konsekwencje są rozpatrywane na poziomie makro i mezo. Analizy w ujęciu mikro, w szczególności na poziomie przedsiębiorstwa, mają znacznie krótszą historię. Tymczasem następstwa tego procesu odczuwa coraz więcej polskich firm. Starzeją się bowiem konsumenci, interesariusze, a przede wszystkim pracownicy. Organizacje mogą napotkać problemy z pozyskaniem kandydatów do pracy o odpowiednich kompetencjach i w niezbędnej do realizacji celów strategicznych liczbie. Mogą pojawić się kłopoty z utratą jawnej i cichej wiedzy organizacyjnej, przekazywaniem stanowisk w ramach sukcesji czy niedostosowaniem oferty do zmieniających się potrzeb obecnych i potencjalnych klientów. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań, których celem jest łagodzenie negatywnych konsekwencji starzenia się zasobów pracy. Jednym z możliwych rozwiązań jest zarządzanie wiekiem w organizacji. Podejmowane w tym zakresie przedsięwzięcia wpisują się w koncepcję aktywnego starzenia się. W związku z tym jako cel niniejszej pracy przyjęto wskazanie działań, prowadzących do złagodzenia skutków starzeniem się ludności w skali przedsiębiorstwa. W tym kontekście zarządzanie wiekiem w polskich organizacjach przedstawiono jako przykład holistycznych i systematycznych działań. (fragment tekstu)

Population ageing is one of the most important demographic trends in modern societies. The process has broad implications in both macro- and micro-scale. In the article we focus on ageing-related challenges for enterprises. This area is very important for contemporary and future economies. Customers, employees and stake-holders of companies are getting older. In this changing environment new challenges appear including problems in hiring employees with relevant competencies, loosing organizational knowledge, employee succession, or mismatch between offered goods and market needs of changing costumers. Therefore, it becomes necessary to implement Age Management (AM) in organizations. The activities of employers in this area have to be supported by economic and legal instruments, and actions towards an increase of awareness and sensitivity to age-related issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Długofalowa polityka senioralna na lata 2014-2020, Warszawa 2014, www. mpips.gov.pl
 2. Europejski Fundusz Społeczny i starsi pracownicy, Unia Europejska, 2010.
 3. Goerres A., 2009, The Political Participation of Older People in Europe. The Greying of our Democraties, Palgrave Macmillan, NY.
 4. Ilmarinen J., 2010, Sustainable employability and workability, ESF-Age Network, 18-19.10.2010 Maastricht.
 5. Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych - realizacja madryckiego planu działania na rzecz osób starszych, ekspertyza Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2010, www.mpips.pl.
 6. Jaros R., P. Krajewski, M. Mackiewicz (red.), 2010, Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny. Fundacja CBOS, Warszawa.
 7. Hamblin K.A., 2013, Active ageing in the European Union. Policy Convergence and Divergence, Palgrave Macmillan, NY.
 8. Kołodziejczyk-Olczak I., 2014, Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Kołodziejczyk-Olczak I., Zaangażowanie pracowników w różnym wieku, Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 2/2014a.
 10. Kołodziejczyk-Olczak I., Praktyki zarządzania międzygeneracyjnego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5/2014b.
 11. Kołodziejczyk-Olczak I., 2013, Zarządzanie wiekiem - jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne? [w:] E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 12. Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.), 2013, Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 13. Kryńska E., Szukalski P. (red.), 2013, Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 14. Kunisch S., Boehm S., Boppel M. (eds.), 2011, From Grey to Silver. Managing the Demographic Change Successfully, Springer.
 15. Liwiński J., Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa 2010.
 16. Mikołajczyk B., Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 17. Morgan L.A., S.R. Kunkel, 2011, Ageing, Society, and the Life Course, Springer, New York.
 18. Naegele G., Walker A., A guide to good practice in age management, Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
 19. Perek-Białas J., Turek K., 2012, Organisation-level policy toward older workers in Poland, International Journal of Social Welfare vol. 21.
 20. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2013.
 21. Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa 2008.
 22. http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Program50+.pdf.
 23. Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa 2014 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r.
 24. Robbyn R. Wacker, Karen A. Robert, 2011, Aging Social Policies: An International Perspective, Sage Publications, London.
 25. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Warszawa 2012, Załącznik do uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r.
 26. Schimanek T., 2010, Co to jest zarządzanie wiekiem? [w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 27. Szukalski P., 2013, Wstęp, [w:] E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 28. Turek K., 2013, Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli [w:] J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, PARP, Warszawa.
 29. Urbaniak B., I. Wieczorek, 2007, Zarządzanie wiekiem [w:] B. Urbaniak (red.), Pracownicy 45+ w naszej firmie, UNDP, Warszawa.
 30. van Stolk Ch., 2013, Impact of the recession on age management policies, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 31. van Dalen H. P., Henkens K., Schippers J., 2010, How do employers cope with an ageing workforce? Views from employers and employees, Demographic Research: vol.22, art. 32.
 32. Wallin, M., Hussi, T., 2011, Best practices in Age Management - evaluation of organisation cases. Final report. Finnish Work Environment Fund.
 33. Walker A., 1997, Combating Age Barriers in Employment-A European Research Report, European Foundation, Dublin.
 34. Walker A., 2002, Strategy for Active Ageing, International Social Security Rewiev, vol. 55.
 35. Walker A., 2005, The Emergence of Age Management in Europe, International Journal of Organisational Behaviour, vol. 10 (1).
 36. Walker A, Maltby T., 2012, Active ageing: A strategic policy solution to demographic ageing in the European Union, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE, 21.
 37. Woszczyk P. (red.), 2011, Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka, HRP, Łódź.
 38. Wzajemna ocena w Polsce. Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go na szczebel regionalny, Komisja Europejska, 2014 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=pl&newsId=2099&moreDocuments=yes&tableName=news (marzec 2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-3134
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu