BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stadniczeńko Stanisław Leszek
Tytuł
Konstytucjonalizacja dialogu społecznego
Constitutionalisation of the Social Dialogue
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 22, s. 317-332
Słowa kluczowe
Konstytucja, Konstytucja RP, Dialog społeczny
Constitution, RP Constitution, Social dialogue
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie zagadnienia zawartego w tytule to kilka krótkich uwag dotyczących dialogu i ukazanie jego wartości naznaczonej postulatem realizacji w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pisanie o tym co niepopularne jest przedsięwzięciem, które można uznać za ryzykowne - dialog jest pojęciem, które przez swoją rosnącą popularność staje się dwuznaczne: rodzi wątpliwości, sygnalizuje kryzys, prowadzi do namysłu (zastanawiania się) nad jakością życia społecznego. Interesujące jest to, iż właśnie dialog może być formułą ludzkiego myślenia o tym co złożone, a więc o życiu społecznym, oraz to, na czym polega możliwość szerszego spojrzenia na dialog społeczny. (fragment tekstu)

Human life happens in a daily interaction space of symbolic interactions and communication dialogue, in which individuals produce specific practices and come into contact with social structures materialized in the daily activities. The article aims to show the value of dialogue as a unique tool of democratic creation of future filled with peace, respect for others, solidarity, kindness and hope. The addition to the term "dialogue" of the adjective term "social" means that the perspective, at which it is targeted, is not individual, but covers the society as a whole. The dialogue itself is understood as conversation, an exchange of views, which can lead to achievement of common compromise and aiming at common goals. For direct expression of the will of the nation or its communities forms of direct democracy are used. The principle of dialogue presented in the article refers to both the sphere of domestic and international law, including the law of EU.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G. W. F. Hegel Sokrates i los tragiczny. Fragmenty rozdziału o Sokratesie z "Wykładów z filozofii dziejów", [w:] T. Kroński Hegel, Warszawa 1961, s.175-178.
 2. W. Bibler, Myślenie jako dialog, Warszawa 1982.
 3. H. G. Gadamer, Niezdolność do rozmowy, "Znak" 1980, nr 3, s. 371-372.
 4. H. G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa 1979, s. 29;
 5. H. G. Gadamer, Truth and Method, New York 1986;
 6. H. G. Gadamer, Hermeneutyka, "Życie i Myśl" 1976, nr 4.
 7. Ch. Morris, Sings, Language and Behavior, New York 1949, s. 125.
 8. J. Mikułowski-Pomorski, Etos warstw społecznych, inteligencja. Między państwem a samodzielnym wyborem, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Kraków 2003, s. 43-66.
 9. S. Michałowski, Sztuka jako inspiracja twórcza w toku spotkań i dialogów edukacyjnych, [w:] Dziecko w świecie sztuki, red. B. Dymara, Kraków, s. 77.
 10. S. Michałowski, Pedagogia wartości, Bielsko-Biała 1993, s. 45.
 11. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 171 i n.
 12. A. Anacik, S. Krupnik, A. Otręba, J. Skrzyńska, D. Szklarczyk, H. Uhl, Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej - badania ilościowe, Kraków 2007, s. 26.
 13. B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa?, Warszawa 2001, s. 13-14.
 14. L. Gilejko, Dialog społeczny jako czynnik rozwoju, [w:] D. Zalewski (red), Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, Warszawa 2005, s. 13.
 15. http/www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdal/areas/socjal.htm.
 16. T. Liszcz, Prawo pracy, wyd. 7, Warszawa 2011, s. 502.
 17. L. Florek, Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, "Państwo i Prawo" 1987, nr 11-12, s. 198.
 18. Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, red. T. T. Edvardsen, B. Haqtvet, Warszawa 1994, s. 131-146;
 19. J. P. Olsen, Foran en ny offentlig revolusion, "Nytt Norsk Tidsskrift" 1986, nr 3.
 20. J. Habermas, The Postnational Constellation: Political Essays, transl. by M. Pensky, Polity, Cambridge 2001, s. 76.
 21. A. Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 76.
 22. J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa 1993.
 23. J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratyzacja państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005.
 24. J. Braun, Rechtsphilosophie im 20 Jahrhundert. Die Ruckehr der Gerechtigkeit, München 2001.
 25. L. Bellenger, Negocjacje, Kraków 1999, s. 16.
 26. A. Elliot, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011.
 27. R. Dahrendorf, Zmierzch parlamentów, "Gazeta Wyborcza", 15 września 2002.
 28. A. Kaufmann, Voruberlegungen zu einer juristischen Logik und Ontologie der Relationen Grundlegungeiner Personalen, "Rechtsttheorir" 1986, nr 17, s. 275 i n.;
 29. M. Piechowiak, W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa, Warszawa-Poznań 1992.
 30. G. Colombero, Od słów do dialogu, Kraków 2004, s. 43.
 31. Prawo konstytucyjne RP, wyd. 8, red. P. Sarnecki, Warszawa 2011, s. 72.
 32. K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, München 1984.
 33. P. Czarny, B. Naleziński, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, normy samowykonalne w konstytucji, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński Warszawa 1997, s. 7.
 34. A. Kozak, Konstytucja jako podstawa decyzji stosowania prawa, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa, Konstytucja, red. A. Bator, Wrocław 1999;
 35. A. Bator, Prawo w konstytucji czy konstytucja prawa - w związku z art. 8 Konstytucji RP, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa, Konstytucja, red. A. Bator, Wrocław 1999;
 36. A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, "Państwo i Prawo" 2001, z. 5;
 37. S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, "Państwo i Prawo" 2001, z. 9;
 38. S. Kaźmierczyk, W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji (Uwagi polemiczne w związku z artykułem Sławomiry Wronkowskiej), "Państwo i Prawo", 2002, z. 4;
 39. B. Nita, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, "Państwo i Prawo" 2002, z. 9;
 40. Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport wstępny, red. K. Działocha, Warszawa 2004;
 41. Bezpośrednie problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. K. Działocha, Warszawa 2005;
 42. P. Łabiniec, Związanie sądu normami konstytucyjnymi, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, S. Wronkowska (red.), Kraków 2005;
 43. M. E. Stefaniuk, Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa, Lublin 2009.
 44. K. W. Frieske, L. Machol-Zajda, Instytucjonalne ramy dialogu społecznego w Polsce. Szanse i ograniczenia, [w:] K. W. Frieske, L. Machol-Zajda, B. Urbaniak, H. Zarychta, Dialog społeczny. Zasady, procedury, instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych, Warszawa 1999, s. 9-18.
 45. S. Golimowska, Od redakcji, [w:] M. K. Frieske, L. Machol-Zajda, B. Urbaniak, H. Zarychta, Dialog społeczny. Zasady, procedury, instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych, Warszawa 1999, s. 5.
 46. D. Dudek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia podstawowe. Wybór źródeł, Lublin 2002, s. 45.
 47. P. Winczorek [w:] J. Majchrowski, P. Winczorek, Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998, s. 39-40.
 48. P. Sarnecki, Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 38.
 49. H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 53.
 50. P. W. Juchacz, Deliberacja-demokracja-partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, Poznań 2006, s. 54-55.
 51. T. Liszcz, Prawo pracy, wyd. 7, Warszawa 2011, s. 504.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.317
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu