BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kempa Olgierd (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Hełdak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Opłata planistyczna jako źródło dochodu gminy
Planning Fee as a Source of Income for a District
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 188-196, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Zagospodarowanie przestrzenne
Real estate’s value, Spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce można wyróżnić wiele opłat o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, dotyczących nieruchomości. Jedną z grup stanowią opłaty związane z prowadzeniem działań rozwojowych na nieruchomości, wśród których wyróżnia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, tzw. opłatę planistyczną. Istota opłaty polega na oddaniu gminie części dochodów pochodzących ze zbycia nieruchomości objętej planem miejscowym, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany planu. W pracy przybliżono zasady poboru opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i wskazano na wątpliwości towarzyszące jej naliczaniu. Część dyskusji oparto na przeprowadzonych procedurach ustalania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, jakie miały miejsce na obszarze miasta Wrocławia. (abstrakt oryginalny)

When the bill of 7 July 1994 on spatial management came into force, a fee for the increased value of real estate, the so called "planning fee", was introduced into the Polish legal system. The next bill regulating the system of spatial management preserved the above mentioned fee, the essence of which was to transfer to the commune a part of the income from selling a real estate included in the local plan and which value increased as a result of such a plan. The study presents the rules of collecting the fee for the increased value of real estate and the doubts accompanying its calculation. A part of the discussion is based on the fee collecting procedures applied in the city of Wroclaw. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cymerman R., Cymerman J., Kotlewski L., Opłaty od nieruchomości źródłem dochodu gminy, III Konferencja Naukowo-Techniczna PSRWN z cyklu "Aktualne problemy w teorii i praktyce wyceny nieruchomości" na temat "Gospodarowanie nieruchomościami jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań prawnych", Gdańsk 2003.
  2. Gabrel K., Kontrowersje wokół opłaty planistycznej przy decyzjach o warunkach zabudowy, "Nieru-chomości" nr 4, C.H. Beck, kwiecień, Warszawa 2005, s. 31-33.
  3. Hełdak M., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie MPZP OŁAWA PRZEMYSŁ, Acta Scientiarum Polonarum Administratio Locorum, 5(1-2) 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2006.
  4. Hełdak M., Teoretyczne i praktyczne aspekty ustalania wysokości "opłaty planistycznej", Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2008, s. 115-122.
  5. Krasowski T., Rentę planistyczną zapłacisz nie tylko przy sprzedaży nieruchomości, "Rzeczpospolita" z 23.07.2007 r., Warszawa 2007.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 207, poz. 2109 ze zm.).
  7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.).
  8. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU 2008 nr 50, poz. 291 ze zm.).
  9. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europej-skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.).
  10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU 1999, nr 15, poz. 139 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu