BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kina Ewelina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykluczenie cyfrowe jako bariera rozwoju lokalnego w dobie gospodarki opartej na wiedzy
Digital Divide as a Barrier of Local Development in an Era of Knowledge-Based Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 197-209, bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe, Rozwój lokalny
Digital divide, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest poświęcony identyfikacji zagadnienia, które stanowi jedno z głównych zagrożeń w dobie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego - wykluczenia cyfrowego. Autorka podejmuje próbę wskazania głównych wyzwań, jakie niesie za sobą rozwój nowej gospodarki i społeczeństwa dla rozwoju lokalnego, szczególnie akcentując w tym kontekście społeczne i ekonomiczne konsekwencje wykluczenia cyfrowego. Artykuł ogniskuje uwagę na barierach rozwoju, które powstają w wyniku digital divide i stanowią istotne, a niestety często marginalizowane zagrożenia dla budowania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

This article presents the problem which is one of the main threats in the era of knowledge-based economy and information society - digital divide. The author tries to show the main challenges posed by the development of a new society and economy for the local development, paying particular attention to the social and economic consequences of the digital divide. The article focuses attention on development barriers that arise as a result of digital divide and that are a very important, but unfortunately often marginalized threat for building an innovative and competitive knowledge-based economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt Ł., Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, IPiSS, Warszawa 2009.
 2. Bagdziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 1994, s. 18.
 3. Brol R., Wpływ procesów globalizacji na rozwój lokalny, [w:] A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca (red.), Współczesne wyzwania miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 4. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 2003.
 5. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, "Czytelnik", Warszawa 1995.
 6. Fong E., Wellman B., Kew M., Wilkes R., Correlates of the Digital Divide: Individual, Household and Spatial Variarion, Department of Sociology, University of Toronto 2001.
 7. Gruchman B., Postęp techniczny a rozwój lokalny w warunkach polskich, [w:] B. Gruchman, J. Tarajkowski (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, t. 1, Poznań-Warszawa 1990, s. 117.
 8. Hales C.F., The role of ICT in regional development, [w:] C.F. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne, Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 9. Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie, Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Warszawa-Kraków 2002.
 10. Jewtuchowicz A., Globalne uwarunkowania rozwoju lokalnego. Rozważania na temat globalizacji, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica, 186, Łódź 2005.
 11. Chądzyński J., Nowe koncepcje rozwoju - w kierunku rozwoju lokalnego, [w:] J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 12. Koźmiński A., Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XX wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa 2001.
 13. Krakowiak M., Gospodarka oparta na wiedzy - perspektywa mezoekonomiczna, [w:] D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Print Group, Szczecin 2007.
 14. Machol-Zajda L., WWW.WYKLUCZENI.COM, czyli rzecz o wykluczeniu informacyjnym, [w:] L. Frąc-kiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
 15. Madej Z., Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006.
 16. Nowakowska A., Polityka i strategia rozwoju gminy w okresie transformacji systemowej (na przykładzie miejskich gmin województwa łódzkiego), Rozprawa doktorska niepublikowana, Łódź 1998, s. 47.
 17. OECD, The Knowledge-Based Economy, OECD/GD (96) 102.
 18. Olejniczak K., Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, [w:] A. Adamczyk, J. Borkowski (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europej-skiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 19. Onak-Szczepanik B., Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 20. Pietrowicz K., Nowa stratyfikacja społeczna? "Digital divide" a Polska, [w:] H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, t. II, BG AGH, Kraków 2004.
 21. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 22. Ponikowski H., Zmiany globalne jako czynnik rozwoju lokalnego, [w:] D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1161, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.
 23. Rifkin J., Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 24. Runiewicz M., Znaczenie ICT w generowaniu zdolności konkurencyjnej regionu, [w:] M. Runiewicz (red.), Konkurencyjność regionów: rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006.
 25. Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 26. Selwyn N., Gorard S., The Information Age. Technology, Learning and Exclusion in Wales, University of Wales Prezz, Cardiff, s. 51.
 27. Starosta P., Poza metropolią: wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 28. Strahl D., Markowska M., Poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW) jako podstawa klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 29. Szewczyk A., Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, PWN, Warszawa 2006.
 30. Szpunar M., Digital divide a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym - próba typologizacji, [w:] K. Wódz, T. Wieczorek (red.), Społeczeństwo informacyjne, WSB, Dąbrowa Górnicza 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu