BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Relacje między strategią rozwoju lokalnego a opracowaniami planistycznymi na poziomie regionalnym - zarys problemu
Relationship Between the Local Development Strategy and the Planning Studies at the Regional Level - Outline of the Problem
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 222-232, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Strategia rozwoju regionalnego, Zarządzanie strategiczne, Samorząd terytorialny
Local development, Regional development strategy, Strategic management, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia główne problemy związane z koncepcją zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. W opracowaniu poruszono kwestie związane z planowaniem strategicznym na poziomie lokalnym i jego uwarunkowaniami prawnymi. Ponadto wskazano podstawowe wyróżniki strategii rozwoju lokalnego w kontekście strategii rozwoju województwa i innych dokumentów planistycznych o charakterze regionalnym. W ostatniej części przedstawiono powiązania między dokumentem strategicznym na poziomie województwa, opierając się na przykładzie dokumentów strategicznych miasta Szczecina i regionu zachodniopomorskiego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main problems associated with the concept of strategic management in local government units. In particular, it shows the issues related to strategic planning at the local level and its legal regulations. It also indicates the basic characteristics of local development strategy in the context of voivodeship development strategy and other planning documents of a regional nature. Its last part presents the links in a strategic document at the voivodeship level basing on the example of strategic documents of Szczecin and West Pomerania Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina. Cele strategiczne i operacyjne, Materiał do uzgodnień, maj 2010.
 2. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, FNUS, Szczecin 2005,
 3. Gawroński H., Planowanie strategii rozwoju w samorządach terytorialnych - po nowemu, http://lex.pl/samorzad/artykul/28.
 4. Lisiński M. (red.), Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.
 5. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, sierpień 2009, http://www.wzp.pl/wpr/aktualizacja_strategii_wojewodztwa_zachodniopomorskiego.htm.
 6. Sztando A., Problem podmiotu i przedmiotu strategii rozwoju lokalnego, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 46, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003, nr 80, poz. 71).
 8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 01.142.1590 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 2006, nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 1990, nr 16 poz. 95 z późn. zm.).
 11. Wysocka E., Koziński J., Strategia rozwoju województw i gmin, ZCO, Zielona Góra 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu