BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ekonomiczno-prawne uwarunkowania systemu rachunkowości
Economic And Legal Determinants Of Accounting System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 223-233, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Systemy rachunkowości, Rachunkowość
Accounting systems, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rachunkowość rozwija się pod wpływem różnego rodzaju czynników, które stanowią determinantę systemu rachunkowości. W artykule zaprezentowano ogólną klasyfikację systemów rachunkowości według różnych autorów. W dalszej części skupiono się na czynnikach ekonomicznych, wywierających decydujący wpływ na kształt systemu rachunkowości w konkretnym państwie, takich jak: inflacja, rozwój korporacji międzynarodowych i rynków finansowych oraz powiązania między krajami, a także prawnych. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w artykule była analiza i krytyka literatury przedmiotu i aktów prawnych.(abstrakt oryginalny)

Accounting keeps developing under the influence of different types of factors which determine accounting system. The article presents general classification of accounting systems according to different authors. It also focuses on economic and legal factors. Within the framework of economic factors which exert decisive influence on accounting system in a specific country the following can be distinguished: inflation, development of international corporations and financial markets, as well as relations between countries. From the perspective of legislation referring to accounting two extreme cases can be analyzed. Firstly, regulations can be issued by legislative authorities and take the form of different legal acts which are obligatory for economic units to act accordingly and unconditionally. Secondly, the regulation of accounting rules is performed by means of accounting standards issued by non-governmental organizations, independently from the state government. Such regulations are of lower status than state legislation, therefore they are of model nature rather than of unconditionally binding status. The article is concluded with short final remarks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994.
 2. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2009.
 3. Gierusz J., Argumenty za i przeciw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, [w:] L. Bednarski, J. Gierusz (red.), Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa 2001.
 4. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2007.
 5. Igball M.Z., Melcher T.U., Elmallah A.A., International Accounting, Global Perspective, South-Western College Publishing, USA 1997.
 6. Jaruga A.A., Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] A.A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 7. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 8. Kortum D., Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej i jej podstawowe wzorce, [w:] L. Bednarski, J. Gierusz (red.), Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa 2001.
 9. Krasodomska J., Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 55, SKwP, Warszawa 2010.
 10. Lawrence S., International Accounting, International Thomson Business Press, London 1996.
 11. Mućko P., Systemy rachunkowości na świecie, [w:] red. K. Winiarska, Rachunkowość międzynarodowa, ODDK, Gdańsk 2009.
 12. Mueller G.G., Accounting principles generally accepted in the U.S. versus those accepted elsewhere, "International Journal of Accounting", Spring 1968.
 13. Musielak-Linkowska M., Cel inflacyjny w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2007.
 14. Nobes C., Parker R., Comparative International Accounting, 5th ed., Prentice Hall, London 1998.
 15. Radawiecka E., Perspektywy rachunkowości międzynarodowej, [w:] K. Winiarska (red.), Rachunkowość międzynarodowa, ODDK, Gdańsk 2009.
 16. Radebaugh L.H., Gray S.J., Black E.L., International Accounting and Multinational Enterprises, 6th ed., John Wiley & Sons, New York 2006.
 17. Słownik języka polskiego PWN, t. 3, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 18. Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 19. Zabłocka S., Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym, [w:] L. Bednarski, J. Gierusz (red.), Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa 2001.
 20. Zabłocka S., Istota standaryzacji i harmonizacji, [w:] Rachunkowość międzynarodowa, L. Bednarski, J. Gierusz (red.), PWE, Warszawa 2001.
 21. Zuchewicz J., Mikropolityka rachunkowości w kontekście instrumentarium makropolityki rachunkowości, [w:] G. Borys (red.), Nauki o finansach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, Wrocław 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu