BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Indywidualizacja karier w organizacji
Career Customization in Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 129-142, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Otoczenie organizacji, Kariera zawodowa, Zarządzanie karierą
Organisation environment, Professional career, Career management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem sposobu kształtowania karier pracowników w organizacji działającej w zmieniającym się otoczeniu. Konkurencja na rynku oraz specyficzne zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, takie jak zmniejszająca się liczebność wykwalifikowanych pracowników, nowe wzorce życia rodzinnego, wzrastająca liczba kobiet i ich pozycja na rynku pracy, nowe oczekiwania mężczyzn, cechy generacji X i Y oraz rozszerzający się wpływ IT na środowisko pracy wymagają zmiany podejścia do rozwoju pracowników i stosownego ukształtowania działań organizacji w tym zakresie. Jedną z możliwych odpowiedzi na to wyzwanie jest indywidualizacja karier w organizacji prowadząca do kształtowania ich tempa, obciążenia pracą, sposobu świadczenia pracy i roli zgodnie z możliwościami i potrzebami pracowników wynikających z etapu ich życia. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of how to shape the careers of employees in an organization that works in changing environment. Competition on the market and the specific changes in organization's environment, such as decreasing the number of skilled workers, new patterns of family life, increasing the number of women on the labour market, the new men's expectations, characteristics of generation X and Y and expanding the impact of IT on the work require changes in perception of workforce development and in the shape of organization's activities in this area. One possible response to this challenge is the customization of careers in the organization, taking into account individual pace, workload, location/schedule and role in accordance with the capacities and needs of employees arising from the stage of their lives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur M.B., Rousseau D.M., The Boundaryless Career: a New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, New York - Oxford 1996.
 2. BAEL, dane za II kwartał 2014.
 3. Benko C., Weisberg A., Mass Career Customization, Harvard Business School Press, Boston 2007.
 4. Bohdziewicz P., Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 5. Crowley- Henry M., Re-Conceptualizing the Career Development of Self-initiated Expatriates: Rivers Not Ladders, "Journal of Management Development" 2012, Vol. 31, No. 2.
 6. Current Population Survey, Washington DC, GPO 2005.
 7. Current Population Survey, Washington DC, GPO 2012 (Annual Social Economic /ASEC/ Supplement).
 8. Current Population Report, June 2012, by Laryssa Mykyta and Suzanne MaCartney.
 9. Dickmann M., Mills T., The Importance of Intelligent Career and Location Consideration, "Personnel Review" 2010, Vol. 39, No. 1.
 10. Freeman R., Rogers J., What Workers Want, Cornel University Press, New York 1999.
 11. Hall D.T., Protean Careers of the 21st Century, "Academy of Management Executive" 1996, No. 10(4).
 12. Jemielniak D., Koźminski A.K (red.), Zarządzanie wiedzą, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 13. Juchnowicz M., Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa 2014.
 14. Kołodziejczyk-Olczak I., Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2014.
 15. Mainiero L.A., Sullivan S., Kaleidoscope Career: an Alternative Explanation for the Opt-out Revolution, "Academy of Management Executive" 2005, Vol. 19, No. 1.
 16. Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 17. Miś A., Skutki płynności i retencji zatrudnienia, w: A. Pocztowski, Procesy płynności i retencji zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 18. Morawski W., Fale globalizacji i globalne rządzenie, w: W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 19. Nogalski B., Szpitter A., Zarządzanie wiedzą - wyzwania i realia badawcze; w: S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 20. Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna organizacji. Diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 21. Robertson R., Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity, Sage, London 1995.
 22. Rocznik Demograficzny 2014, GUS, Warszawa 2014.
 23. Stolarska M., Inżynier - menedżer. Zawód, system kształcenia, kariera zawodowa (studium porównawcze w Polsce i Francji), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
 24. Sullivan S., Emerson R., Recommendation for Successfully Navigating the Boundaryless Career: from Theory to Practice, Bowling Green State University, Bowling Green 2000.
 25. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi - kreowanie nowoczesności, Raport z VII edycji konkursu LZZL, IPiSS, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu