BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Struś Mirosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Finansowanie rozwoju zrównoważonego z budżetów gmin o wysokich walorach przyrodniczych na Dolnym Śląsku
Financing Sustainable Development from the Budgets of High Natural Value Municipalities in Lower Silesia
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 264-278, tab., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Budżet gminy, Rekreacyjne walory środowiska, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe
Sustainable development, District budget, Recreational values ​​of the environment, Budget revenue, Budget expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie finansowanie z budżetu rozwoju gmin o szczególnych walorach przyrodniczych. W opracowaniu skoncentrowano się na gminach Krośnice i Stronie Śląskie, w których udział terenów chronionych w łącznej powierzchni gminy wynosi odpowiednio ok. 69 i 79%. W obu gminach w latach 2000-2007 nastąpił wzrost dochodów budżetowych, jednak zarówno tempo wzrostu, jak i struktura wykazują wyraźne różnice. Gmina Stronie Śląskie bazuje przede wszystkim na dochodach własnych, podczas gdy w gminie Krośnice skoncentrowano się na pozyskiwaniu środków unijnych i za ich pomocą realizowane są inwestycje. Struktura wydatków w obu gminach również wyraźnie się różni. Gmina Krośnice inwestuje przede wszystkim w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, podczas gdy w gminie Stronie Śląskie najważniejszą pozycję wśród wydatków stanowią oświata i wychowanie. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes financing from the budget the development of communes with special natural values. It concentrates on two communes Krośnice and Stronie Śląskie, in which a part of protected areas in the total commune area amounts to around 69 and 79% respectively. Between 2000 and 2007 in both communes the financial income increased, but the pace of growth as well as the structure showed a clear difference. Stronie Śląskie bases first of all on its own revenues, while Krośnice concentrates on raising European Union funds that help to make investments. The structure of expenses in both communes is also different. The commune of Krośnice invests first of all in municipal economy and in the environmental protection, while the most important position in the expenses of Stronie Śląskie is education. To sum up, though the local authorities of both communes are sensible of the meaning of sustainable development, the commune of Krośnice realizes this idea in practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, [w:] M. Ada-mowicz (red.), Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 2. Adamowicz M., Dresler E., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin woj. lubelskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, nr 540, Wrocław 2006.
 3. Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, ,,American Journal of Sociology" 1998, vol. 94.
 4. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2007.
 5. Dynowska J., Rudowicz E., Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny gmin, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 2007, nr 6(2).
 6. Hałaburda D.A., Budżet jako instrument polityki fiskalnej gminy, [w:] D. Hałaburda (red.), Finanso-wanie gminnego samorządu terytorialnego, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2008.
 7. Jastrzębski M., Zarządzanie finansami gmin, aspekty teoretyczne, WUG, Gdańsk 1999.
 8. Janc K., Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku, [w:] H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korojewo (red.), Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2009.
 9. Jędrzejewski J., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
 10. Kożuch A., Rola budżetu w zarządzaniu finansami gmin, Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków 2007.
 11. Krukowski K., Rozwój zróżnicowany w strategiach gmin wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków 2000.
 12. Kutkowska B., Kierunki rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych, "Wieś i Rolnictwo" nr 3(136), Wydawnictwo IRWIR PAN, Warszawa 2007.
 13. Mirończuk A., Zarządzanie finansami lokalnymi, a rozwój obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 4, Warszawa-Poznań 2005.
 14. Nargiełło J., Możliwości i uwarunkowania wzrostu potencjału finansowego gmin wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Komunikaty Raporty Ekspertyzy, Warszawa 2006.
 15. Nargiełło J., Pomiar i czynniki wpływające na kondycję finansową gminy, Komunikaty, raporty, ekspertyzy nr 528, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2007.
 16. Ochrona środowiska. Informacje statystyczne, GUS, Warszawa 2005.
 17. Poniatowicz M., Finanse samorządu terytorialnego w Polsce - najważniejsze problemy i wyzwania, [w:] D. Hałaburda (red.), Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, Wydawnictwo WSE w Białymstoku 2008.
 18. Program ochrony środowiska Gminy Stronie Śląskie. Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, http://stronie.biuletyn.info.pl/.
 19. Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie, Uchwała Nr XXIII/221/04 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r., http://stronie.biuletyn.info.pl/.
 20. Szulczewski B., Programowanie ekorozwoju na szczeblu lokalnym. [w:] B. Poskrobko (red.), Stero-wanie ekorozwojem. Zarządzanie w warunkach ekorozwoju, t. 1, Wydawnictwo
 21. Tuzimek B., Strategie finansowe gmin jako czynnik rozwoju lokalnego, "Wieś i Rolnictwo" nr 1(126), Warszawa 2005.
 22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880).
 23. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU 2003, nr 203, poz. 199 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104).
 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001, nr 62, poz. 627).
 27. Wałaszek M., Rozwój gospodarczy gmin a funduszy strukturalnych, Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków 2007.
 28. Wiatrak A.P., Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy, [w:] Strategie rozwoju. Aspekty instytucjonalne, t. 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 29. Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Stronie Śląskie na lata 2009-2013, Uchwała Nr XXX/196/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 listopada 2008 r., http://stronie.biuletyn.info.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu