BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Ardan Roman (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce
Factors Determining the Agricultural Holdings' Incomes in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 88, s. 71-81, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Farm household income, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest określenie czynników determinujących dochody gospodarstw rolnych w Polsce oraz wskazanie siły i kierunku wpływu tych czynników. W pracy wykorzystano dane empiryczne dotyczące towarowych gospodarstw rolnych, pochodzące z Polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network) System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych gospodarstw rolnych. Analizą objęto gospodarstwa rolne towarowe o wielkości ekonomicznej równej lub większej 2 ESU4. Poszczególne obserwacje stanowiły dane gospodarstw rolnych reprezentujących siedem typów rolniczych w latach 2004-2009. Do zbadania wpływu wybranych czynników na wielkość dochodu gospodarstw rolnych wykorzystano regresję wieloraką. Wszystkie dane przedstawione w opracowaniu są wartościami przeciętnymi dla rozpatrywanych grup gospodarstw rolnych, dlatego wykorzystano ważoną metodę najmniejszych kwadratów. Wagi równe są liczebności poszczególnych grup. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to identify the factors which influence on agricultural holdings' incomes in Poland and to measure their strength and direction of impact on incomes. There were examined commodity farms in Poland which kept the books of agricultural account from 2004 to 2009. Empirical data came from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). Evaluation of the factors was based on a multiple regression model. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG), (Dz.U. L 220 z 17.08.1985).
 2. GORAJ L., MAŃKO S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
 3. GRONTKOWSKA A.: Znaczenie dopłat (w kreowaniu dochodu) w gospodarstwach najsilniejszych ekonomicznie w Polsce w ujęciu regionalnym. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2009, t. 96, z. 3.
 4. IDCZAK J.: Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
 5. LESZCZYŃSKA M.: Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007.
 6. MALAGA-TOBOŁA U.: Analiza techniczno-ekonomiczna rozwojowych gospodarstw rolniczych w aspekcie uproszczenia produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009.
 7. MYSZCZYSZYN J.: Poziom i zróżnicowanie dochodów rolniczych. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica 2001, nr 222(40).
 8. ORŁOWSKA M.J.: Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji. Acta Scienitarum - Oeconomia 2010, nr 9(2).
 9. POCZTA W., ŚREDZIŃSKA J., MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA A.: Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 2009.
 10. SADEGHI J., TOODEHROOSTA M., AMINI A.: Determinants of Poverty in Rural Areas: Case of Savejbolagh Farmers in Iran. Working Paper nr 0112, The ERF Working Paper Series, Kair 2001.
 11. SAFA M.S.: Socio-economic factors affecting the income of small-scale agroforestry farms in hill country areas in Yemen: a comparison of OLS and WLS determinants. Smallscale Forest Economics 2005, nr 4(1).
 12. STRZELECKA A.: Ocena zróżnicowania dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008 - ujęcie regionalne. [w:] B. Bernaś, A. Kopiński (red.): Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 13. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) roku. Część I. Wyniki standardowe. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2005 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
 14. ZEGAR J.S.: Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002.
 15. ZAWOJSKA A.: Społeczno-ekonomiczne aspekty dopłat bezpośrednich w UE. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2006, t. VIII, z. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu