BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena efektywności powiązań instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako ważny element polityki innowacyjnej
Evaluation of the Effectiveness of the Links between Scientific and Research Institutions and Enterprises as an Important Element in Innovation Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 90, s. 59-74, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca sieciowa, Polityka innowacyjna, Polityka badawczo-rozwojowa, Rozwój gospodarczy
Network cooperation, Innovation policy, R&D policy, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka innowacyjna państwa uznawana jest za skuteczną i efektywną, jeżeli umożliwia powstawanie w kraju i w regionach sprawnych i efektywnych systemów innowacji, wielostronnych i ewolucyjnie dostosowujących się do otoczenia. Państwo ma oddziaływać na zwiększanie zdolności absorpcyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich firm, które napotykają duże bariery innowacyjności), a także ułatwiać im dostęp do zewnętrznych usług na rzecz innowacji oraz eliminować utrudnienia w procesach innowacyjnych. Takie pośrednie działania państwa powinny skłaniać przedsiębiorców i naukowców do podejmowania działań innowacyjnych indywidualnie i w ramach współpracy sieciowej. (fragment tekstu)

The article discusses the problem of evaluation of the effectiveness of the links between scientific sector units and enterprises. The authoress emphasizes its importance to the evaluation of domestic innovation policy and improvement in its effectiveness. The analysis of effectiveness of the links between those units is hindered because of occurrence of many impediments and limitations, presented elaborately in the article. Proper methodology of evaluation of the effectiveness of the connections between the participants of innovation process and the system of accumulation of data about their course, expenses and effects are due to be created. Modern methods of evaluation of the innovativeness are due to be used. The possession of proper and the most up to date information about the results of actions of innovation policy allows directing its future actions and improving the innovativeness of Polish economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ANDERSON T.R., DAIM T. U., LAVOIE F. 2007: Measuring the efficiency of university technology transfer. Technovation, Vol. 27, Issue 5, s. 306-318.
 2. BIELSKI M. 1996: Organizacje - istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 103-112.
 3. BOZEMAN B. 2000: Technology transfer and public policy: a review of research and theory. Research Policy, Vol. 29 (4-5), s. 627-655.
 4. CIOK S. 2009: Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczorozwojowej. [w:] Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, red. H. Dobrowolska-Kaniewska. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, s. 119-145.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. 2010: GUS, Warszawa.
 6. Europe in figures - Eurostat yearbook 2010. 2010: http//eps.eurostat.ec.europa.eu/cache/ ITY_OFFPUB/KS-CD-10-220/EN/KS-CD-10-220-EN.PDF, dostęp 12.09.2011 r.
 7. EICHER T.S., TURNOVSKY S. J. 1999: Non-scale models of economic growth. Economic Journal, No 109, s. 394-415.
 8. ETZKOWITZ H., LEYDESDORFF L. 2001: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development. EASST Review, No 4, s. 14-19.
 9. FONTANA R., GEUNA A., MATT M. 2006: Factors affecting university-industry R&D project: the importance of searching, screening and signaling. Researches Policy, Vol. 35, s. 309-323.
 10. JASIŃSKI A.H. 2006: Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Difin, Warszawa.
 11. JONES C.J. 1995: R&D based models of economic growth. Journal of Political Economy, Vol. 103, Issue 4, s. 759-784.
 12. KLINCEWICZ K. 2008: Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna. Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 13. KOZŁOWSKI J. 2010a: Ewaluacja działalności B+R ze źródeł publicznych, www.forumsitr. pl (dostęp 24.01.2011).
 14. KOZŁOWSKI J. 2010b: Ewaluacja instytucjonalna w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i uwag jednostek naukowych, MNiSW, Departament Strategii, Warszawa, pdf.
 15. LUCAS R.1988: On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, No 22, s. 2-42.
 16. ŁĄCKA I. 2010a: Konieczność zmian w polityce innowacyjnej w kontekście wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 113, s. 548-568.
 17. ŁĄCKA I. 2010b: Polska polityka innowacyjna w świetle zasad good governance. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 83, s. 17-29.
 18. ŁĄCKA I. 2011a: Problemy oceny efektywności powiązań nauki i przemysłu w procesach innowacyjnych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 43.
 19. ŁĄCKA I. 2011b: Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin.
 20. MAMICA Ł. 2007: Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 21. MATCZEWSKI A. 2004: Popyt i podaż polskiego systemu innowacji a szanse podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarki i budowania gospodarki opartej na wiedzy. [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska. Wydawnictwo PTE, Warszawa, s. 221-239.
 22. MICHALAK J. 2008: Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 23. Nauka i Technika w 2007 r.: 2009. GUS, Warszawa.
 24. Nauka i Technika w 2009 r.: 2011. GUS, Warszawa.
 25. OKOŃ-HORODYŃSKA E. 2007: Co z polityką innowacyjną w Polsce? [w]: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 3.
 26. RATAJCZAK-MROZEK M. 2009: Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach). Organizacja i Kierowanie, nr 4, s. 75-83.
 27. ROMER P. 1986: Increasing returns and long run growth. Journal of Policy Economy, Vol. 94, Issue 5, s. 1002-1037.
 28. ROMER P. 1990: Endogenous technological change. Journal of Political Economy, No 98, p. 71-102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu