BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sijko Kamil (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie)
Tytuł
Nowe technologie w edukacji: dwa podejścia
New Technologies in Polish Educational System: Two Approaches
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 1 (tematyczny), s. 28-30, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna: szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Edukacja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Proces nauczania, Umiejętności cyfrowe
High-tech, Education, Information and Communication Technology (ICT), Teaching process, Digital competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dostępne badania skłaniają do większego sceptycyzmu w kwestii skuteczności podnoszenia wyników edukacyjnych w tradycyjnych przedmiotach, takich jak język ojczysty czy matematyka, choć, oczywiście, wiele zależy od szczegółowych rozwiązań: nie liczy się sprzęt, a to, jak się go używa. Wyniki badań są niespójne, zaś stwierdzane efekty zwykle dość słabe. Mimo wszystko należy przyznać, że istnieją obszary, w których nowe technologie bezspornie warto wykorzystywać, bowiem albo nie mają one alternatyw analogowych, albo są od nich ewidentnie efektywniejsze, np. programy do wspomagania zadań administracyjnych szkół, czy platformy do uczenia zdalnego uczniów, których inaczej uczyć się nie da. (fragment tekstu)

This article presents an attempt to sensibly place the new technologies in the Polish educational system. The starting point is a note of the growing importance of digital competences in high-level policy documents, such as: Poland 2030 Strategy, the Digital Agenda for Europe, or the Europe 2020. All of these documents emphasize the importance of digital competences for the future economy. Therefore a variant in which the Polish educational system completely resign from ICT is excluded. The rest of the article is a discussion of the possible models of implementation of ICT: the first possible strategy is to increase the effectiveness of schools in the tasks they already carry out by means of ICT, with particular emphasis on enhancing educational attainment. The findings are critical in this area and on this basis, the first way is proposed: the minimalistic strategy. The second strategy is primarily aimed at the development of digital competences and it implies the use of ICT to a much greater extent, it is a recommended strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochniarz P., Boni M., Bukowski M., Durka E., Duszczyk M., Grabowski M. i in. (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 2. Fraillon J., Ainley J. (2010), The IEA International Study of Computer and Information Literacy (ICILS), [dostęp 8.08.2012], http://icils2013.acer.edu.au/wp-content/uploads/examples/ICILS-Detailed-Project-Description.pdf
 3. Hu W. (2007), Seeing no progress, some schools drop laptops, [dostęp 16.09.2011], http://www.nytimes.com/2007/05/04/education/04laptop.html
 4. Khan S. (2011), Let's use video to reinvent education, [dostęp 16.09.2011], http://www.ted.com/talks/lang/pol/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html
 5. Komisja Europejska (2010a), Agenda cyfrowa: Komisja przedstawia zarys planu działań na rzecz pobudzenia koniunktury i zwiększenia dobrobytu w Europie, [dostęp 30.06.2011], http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581&format=HTML&aged=1&language-=PL&guiLanguage=pl
 6. Komisja Europejska (2010b), Komunikat Komisji KOM(2010) 2020 wersja ostateczna: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.
 7. Komisja Europejska (2010c), Komunikat Komisji KOM(2010) 245 wersja ostateczna do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, Bruksela.
 8. Malamud O., Pop-Eleches C. (2010), Home computer use and the development of human capital, Cambridge: National Bureau of Economic Research.
 9. Means B., Toyama Y., Murphy R., Bakia M., Jones K. (2010), Evaluation of evidence-based poractices in online learning. A meta-analysis and review of online learning studies, Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development.
 10. OECD (2009), PISA 2009 Assessment Framework - key competencies in reading, mathematics and science, Paris.
 11. OECD (2011), PISA 2009 Results: students on line: digital technologies and performance, tom VI, Paris.
 12. Parlament Europejski (2006), Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, s. 10-18.
 13. President's Committee of Advisors on Science and Technology (1997), Education Resources Information Centre, [dostęp 15.09.2011], http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=ED410950
 14. Shapley K., Sheehan D., Maloney C., Caranikas-Walker F. (2009), Evaluation of the Texas Technology Immersion Pilot: Final outcomes for a four-year study (2004-05 to 2007-08), Austin: Texas Center for Educational Research.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu