BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Felczak Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów
Financial Liquidity Strategy of Agricultural Enterprises Depending on the Return on Assets
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 91, s. 49-59, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Płynność finansowa, Zarządzanie płynnością finansową, Rentowność aktywów
Agricultural enterprises, Financial liquidity, Liquidity management, Return on assets (ROA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja i interpretacja charakteru cząstkowych strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko w przedsiębiorstwach rolniczych w zależności od poziomu rentowności aktywów. Źródłowe dane finansowe przedsiębiorstw rolniczych pochodziły z rocznych sprawozdań finansowych. Do badania zaklasyfikowano 100 przedsiębiorstw, które wykazywały na zakończenie roku obrotowego zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Pozycja ta jest niezbędna do obliczania niektórych wskaźników strategii cząstkowych. Badane przedsiębiorstwa rolnicze dysponowały majątkiem od 0,5 do 105 mln zł. Okres badawczy obejmował 2008 rok. (fragment tekstu)

The paper presents the identification and interpretation of partial financial liquidity strategies according to the risk-return concept in the agricultural enterprises, depending on the rate of return on assets. The research embraces 100 enterprises. The study period was 2008. In the research the substantial dependence between the character of partial liquidity strategies according to risk-return concept and the rate of return of agricultural enterprises was determined. High financial results were accompanied by the high level of working capital, in particular the most liquid assets. The managers of the enterprises that generated losses revealed extremely aggressive approach to the strategy of liquidity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BIEŃ W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2008.
 2. KUBIAK J.: Hierarchia krótkoterminowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 3. MICHALSKI G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. RYŚ M.: Strategie płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw. Bank i Kredyt nr 11-12/2003.
 5. WASILEWSKI M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 6. WASILEWSKI M.: Rentowność przedsiębiorstw rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu T. 8, z. 1, 2006
 7. WASILEWSKI M. ZABOLOTNYY S.: Efektywność strategii zarządzania kapitałem obrotowym w spółkach giełdowych z branży spożywczej. [w:] Borowska A., Daniłowska A. (red.), Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009a.
 8. WASILEWSKI M., ZABOLOTNYY S.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej nr 78, 2009b.
 9. WAWRYSZUK-MISZTAL A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2007.
 10. WĘDZKI D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 11. ZABOLOTNYY S.: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie klasyfikacji strategii płynności finansowej spółek giełdowych z sektora agrobiznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 587 (26)/2010, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu