BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Stopczyńska Barbara (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Jakowienko Paulina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Jadczak Dorota (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia świeżej bazylii i mięty
Assessing Microbiological Contamination of Fresh Basil and Mint
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2010, R. 17, nr 4 (71), s. 122-131, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Towaroznawstwo żywności, Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, Zioła, Jakość mikrobiologiczna
Food, Food commodities, Microbiological safety, Herbs, Microbiological quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie stanu mikrobiologicznego różnych odmian bazylii i gatunków mięty, bezpośrednio po zbiorze roślin. Badaniami objęto cztery odmiany bazylii pospolitej (Ocimum basilicum): 'Fine Verde', 'Genovese', 'Red Rubin' i 'Wala' oraz ziele mięty: pieprzowej białej (Mentha xpiperita f. pallescens), cytrynowej (Mentha x piperita var. citrata), kędzierzawej (Mentha crispa) i nadwodnej (Mentha aquatica). Ocenie poddano ulistnione, niemyte pędy ziół, które zbierano w fazie tuż przed kwitnieniem. Stwierdzono, że ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych, drożdży i pleśni mieściła się na poziomie odpowiednio: 104 - 106, 103 - 105 oraz 102 - 105 jtk˙g-1. Poszczególne odmiany bazylii oraz gatunki mięty różniły się istotnie zanieczyszczeniem przez bakterie, drożdże i pleśnie. W bazylii średnia liczba bakterii i grzybów pleśniowych wynosiła odpowiednio 106 oraz 104 jtk˙g-1 i była istotnie wyższa niż w mięcie, w której wynosiła 105 i 103 jtk˙g-1. Jednak zgodnie z kryteriami systemu HACCP, większość badanych ziół odznaczała się średnim stopniem zanieczyszczenia przez drobnoustroje mezofilne i jedynie w bazylii 'Fine Verde' był on wysoki. Zastrzeżenia budził stan sanitarno-higieniczny mięty cytrynowej oraz bazylii 'Red Rubin', w których wykryto skażenie przez bakterie E. coli. Miano bakterii z grupy coli mieściło się w przedziale >0,1 - 0,001g. W żadnym z badanych surowców nie występowały pałeczki Salmonella sp. oraz gronkowce koagulazododatnie. We wszystkich odmianach bazylii i gatunkach mięty grzyby pleśniowe były reprezentowane głównie przez Alternaria sp., Cladosporium sp. i Botrytis sp. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper was to determine the microbiological quality of various fresh basil varieties and mint species immediately after their harvest on the fields. The research material covered four varieties of basil (Ocimum basilicum): 'Fine Verde', 'Genovese', 'Red Rubin', and 'Wala', as well as the following mint herbs: Mentha x piperita f. pallescens, Mentha x piperita var. citrata, Mentha crispa, and Mentha aquatica. Shoots with leaves (unwashed), harvested before blooming, were analyzed. It was found that the total counts of mesophilic bacteria, yeasts, and moulds amounted to 104-106, 103-105 and 102-105 cfu˙g-1, respectively. Individual varieties of basil and individual mint species significantly differed as regards their contamination by bacteria, yeast, and moulds. In the basil, the average count of bacteria and moulds amounted to 106 and 104 cfu˙g-1, respectively, and those count levels were significantly higher than in the mint with those count levels being 105 and 103 cfu˙g-1. However, according to the HACCP requirements, the majority of herbs analyzed were characterized by a medium degree of contamination by mesophilic micro-organisms except for the 'Fine Verde' basil that showed a high contamination degree. The sanitary and hygienic condition of the bergamot mint and 'Red Rubin' basil raised reservations because they were contaminated by E. coli. The titre of coliforms oscillated between >0.1 and 0.001g. In no basil and mint samples, Salmonella sp. and staphylococci coagulase (+) occurred. In all the basil varieties and mint species, the mould fungi were mainly represented by Alternaria, Cladosporium, and Botrytis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aycicek H., Oguz U., Karci K.: Determination of total aerobic and indicator bacteria on some raw eaten vegetables from wholesalers in Ankara, Turkey. Int. J. Hyg. Environ.-Health, 2006, 209, 197-201.
 2. Beuchat L.R.: Ecological factors influencing survival and growth of human pathogens on raw fruits and vegetables. Microbes and Infection, 2002, 4, 413-423.
 3. Boyraz N., Özcan M.: Antifungal effect of some spice hydrosols. Fitoterapia, 2005, 76, 661-665.
 4. Bugno A., Almodovar A., Pereira T., Pinto T., Sabino M.: Occurrence of toxigenic fungi in herbal drugs. Brazilian J. Microbiol., 2006, 37, 47-51.
 5. Burt S.: Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods - a review. International J. Food Microbiol., 2004, 94, 223-253.
 6. Ćwiertniewski K., Polak E.: Zastosowanie naturalnych antyoksydantów w chłodzonych i mrożonych produktach mięsnych. Przem. Spoż., 2007, 5, 45-46.
 7. Domsch K. H., Gams W., Anderson T. H., 1980. Compendium of Soil Fungi. Academic Press, London 1980.
 8. Doyle M.P., Erickson M.C.: Summer meeting 2007 - the problems with fresh produce: an overview. J. Appl. Microbiol., 2008, 105, 317-330.
 9. Hsu W.-Y., Simonne A., Jitareerat P.: Fates of seeded Escherichia coli O157:H7 and Salmonella on selected fresh culinary herbs during refrigerated storage. J. Food Prot., 2006, 8 (69), 1997-2001.
 10. Janda-Ulfig K., Ulfig K.: Susze ziołowe i przyprawy jako źródło mikotoksyn. Przem. Spoż., 2008, 3, 36-38.
 11. Johannessen G.S., Loncarevic S., Kruse H.: Bacteriological analysis of fresh produce in Norway. Int. J. Food Microbiol., 2002, 77, 199-204.
 12. Johnston L., Jaykus L.A., Moll D., Anciso J., Mora B., Moe C.L.: A field study of the microbiological quality of fresh produce of domestic and Mexican origin. International J. Food Microbiol., 2006, 112 (2), 83-95.
 13. Kędzia B.: Drogi zanieczyszczenia surowców zielarskich drobnoustrojami. Herba Polonica, 2002, 1, 35-51.
 14. Klich M. A.: Identification of common Aspergillus species. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht 2000.
 15. Moreira M.R., Ponce A.G., Valle C.E., Roura S.I.: Inhibitory parameters of essential oils to reduce a foodborne pathogen. LWT, 2005, 38, 565-570.
 16. Nguz K., Shindano J., Samapundo S., Huyghebaert A.: Microbiological evaluation of fresh-cut organic vegetables produced in Zambia. Food Control, 2005, 16, 623-628.
 17. PN-90/A-75052/11. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobio-logicznych. Oznaczanie obecności, miana i najbardziej prawdopodobnej liczby pałeczek z grupy coli.
 18. PN-90/A-75052/12. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Oznaczanie obecności i miana pałeczek Escherichia coli.
 19. PN-EN ISO 6888-1:2000. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część 1: metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera.
 20. PN-ISO 4833:1998. Mikrobiologia. Ogólne zasady oznaczania liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa w 30°C.
 21. PN-ISO 6579:1998. Mikrobiologia. Ogólne zasady metod wykrywania pałeczek Salmonella.
 22. PN-ISO 7954:1999. Mikrobiologia. Ogólne zasady oznaczania drożdży i pleśni. Metoda płytkowa w 25°C.
 23. Remiszewski M., Kulczak M., Jeżewska M., Korbas E., Czajkowska D.: Wpływ procesu dekontaminacji z zastosowaniem pary wodnej na jakość wybranych przypraw. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 3 (48), 23-34.
 24. Roever de C.: Microbiological safety evaluations and recommendations on fresh produce. Food Control, 1998, 6, 321-347.
 25. Samson R.A., Hoekstra E.S., Frisvad J.C., Filtenborg O.: Introduction to food - borne fungi. Cantraalbureau voor schimmelcultures. Fifth Edition, Utrecht 1996.
 26. Tournas V.H.: Moulds and yeasts in fresh minimally processed vegetables and sprouts. Int. J. Food Microbiol., 2005, 99 (1), 71-77.
 27. Wójcik-Stopczyńska B., Jadczak D.: The effect of freezing storage on microbiological quality of some spice plants. Res. Vegetable Crops, 2007, 66, 85-93.
 28. Zagory D.: Effects of post-processing handling and packaging on microbial populations. Postharvest Biol. Technol., 1999, 15, 313-321.
 29. Żakowska Z., Piątkiewicz A.: Mikroflora pierwotna i wtórna surowców roślinnych, zwierzęcych oraz surowców dodatkowych. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym - pod red. Z. Żakowskiej i H. Stobińskiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000, ss. 387-398.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu