BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sipa Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Przedsiębiorca i zasoby wiedzy w działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw
Entrepreneur and Knowledge in Innovative Activity of Small Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 333-344, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Wiedza, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Small business, Innovative character, Knowledge, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiedza jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowe i sprawne wprowadzanie przez przedsiębiorstwa innowacji. W społeczeństwie opartym na wiedzy to właśnie posiadane zasoby wiedzy decydują o zdolności przedsiębiorstw do tworzenia innowacji i wyprzedzania konkurentów rynkowych. W opracowaniu podjęto próbę pokazania znaczenia wiedzy jako nieodłącznego elementu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Podstawowym celem opracowania było przybliżenie istotnej roli wiedzy w umacnianiu innowacyjności przedsiębiorstw. Zagadnienia te są szczególnie istotne w odniesieniu do przedsiębiorstw małych, charakteryzujących się ograniczonymi zasobami, również wiedzy. W podmiotach tej skali osobą dominującą jest właściciel-manedżer i to od jego wszechstronnych umiejętności i wiedzy zależy efektywność wykorzystania posiadanych zasobów wewnętrznych, a w szczególności potencjału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

Knowledge is one of the most important factors of appropriate and effective introduction of innovations by enterprises. In a knowledge based society, it is knowledge resources that determine whether enterprises are able to create innovations and outstrip market competitors. The paper is an attempt to present the importance of knowledge as an indispensible element of enterprises' innovative activity. The basic aim of the paper has been to show the significant role of knowledge in strengthening enterprises' innovativeness. These issues are especially relevant to small businesses, which are characterised by limited resources, also in terms of knowledge. In entities of this size the owner-manager is the dominant person and the efficient use of possessed internal resources, in particular human potential, depends on his/her versatile skills and knowledge.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Wiedza i kreatywność w procesach innowacyjnych, w: B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 2. Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, AJG, Bydgoszcz 2003.
 3. Bogdanienko J., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 4. Dankbaar B., Patterns of Technology Management in European Firms: Ań Overview, w: W. Cannell, B. Dankbaar (red.), Technology Management and Public Policy in the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Oxford University Press, Oxford-New York 1996.
 5. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 6. Gilder G., The Revitalization of Everything: The Law and the Microcosm, "Harvard Business Review", Vol. 66(2).
 7. Hashi I., Krasnigi B.A., Entrepreneurship and SME Growth: Evidence from Advanced and Laggard Transition Economies, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 2011, Vol. 17, No. 5.
 8. Hausman A., Innovativeness Among Small Businesses: Theory and Propositions for Future Research, "Industrial Marketing Management" 2005, No. 34.
 9. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 10. Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Wiedza - kapitał ludzki - innowacje, Wydawca Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012.
 11. Nonaka A.J., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 12. Sipa M., Specificity of Innovation Sources in Micro and Small Enterprises, w: S. Hittmar (red.), Theory of Management 6. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Scientific Papers, EDIS, University Publishing House, University of Zilina, Zilina 2012.
 13. Smolarek M., Dzieńdziora J., Potrzeby rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników MŚP w obszarze zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, seria: "Zarządzanie" 2014, z. 1.
 14. Smolarek M., Rola strategii małych firm powiatu częstochowskiego w aspekcie badań własnych, w: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009.
 15. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 16. Stock G.N., Greis N.P., Fischer W.A., Firm Size and Dynamic Technological Innovation, "Technovation" 2002, No. 22.
 17. Verbees F.J.H.M., Meuelenberg M.T.G., Market Orientation, Innovativeness, Product Innovation, and Performance in Small Firms, "Journal of Small Business Management" 2004, Vol. 42.
 18. Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT, Difin, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu