BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyba Wojciech M. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stryjakiewicz Tadeusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu : przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli
Cluster Initiatives as a Chance for the Development of the Furniture Industry in Poland in the Conditions of a Crisis : the Example of the Swarzędz Cluster of Furniture Producers
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 27, s. 181-196, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych = Impact of the Economic Crisis on Changes of Industrial Structures
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przemysł meblarski, Klastry, Studium przypadku
Small business, Furniture industry, Business cluster, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Swarzędzka Fabryka Mebli
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie inicjatyw klastrowych jako szansy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce (w szczególności w warunkach kryzysu). Jest to ważna gałąź krajowej gospodarki, generująca ok. 2% PKB i ok. 6% polskiego eksportu. Na początku scharakteryzowano stan polskiego przemysłu meblarskiego w 2013 roku. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju tej branży zostały przeanalizowane przy użyciu koncepcji pięciu sił Portera. Następnie przedstawiono ideę inicjatyw klastrowych jako formy współpracy pomiędzy konkurującymi ze sobą przedsiębiorstwami tej samej branży oraz przykłady inicjatyw klastrowych przemysłu meblarskiego w Polsce. W kolejnej części opisany został przypadek Swarzędza - miasta stolarzy i meblarzy o długich tradycjach rzemieślniczych, w którym wciąż funkcjonuje wiele małych i średnich przedsiębiorstw meblarskich. Zaprezentowano również Swarzędzki Klaster Producentów Mebli - inicjatywę koordynowaną przez Cech Stolarzy Swarzędzkich oraz projekt strategii rozwoju tego klastra, realizowany m.in. przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present cluster initiatives as a chance for the development of small and medium-sized enterprises operating in the furniture industry in Poland (especially under crisis conditions). It is an important branch of the national economy, generating ca. 2% of the GDP and accounting for ca. 6% of Polish exports. Firstly, the state of the Polish furniture industry in 2013 is presented. The conditions and prospects of its development are analyzed using Porter's five forces concept. In the next part, the idea of cluster initiatives as a form of co-operation between competing enterprises is described and illustrated with the use of some examples from Poland as a whole. The paper ends with a case study of Swarzędz - a city of carpenters and furniture producers. This industry has a long tradition in Swarzędz and is sustained to the present day. Currently, the Swarzędz Cluster of Furniture Producers is being formed with the initiative from the local Guild of Swarzędz Carpenters. Additionally, its development strategy is being established and is to be funded from the Innovative Economy Operational Programme.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki, T., Ciołek, D., Tarkowski, M. (2012). Mapowanie klastrów w Polsce - próba dostosowania metody. W: T. Brodzicki, J. Kuczewska (red.). Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe UG, 60-98.
 2. Brodzicki, T., Szultka, R. (red.). (2004). Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (2013, 27 listopada). Pozyskano z https:// prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
 4. Dutkowski, M. (2005). Klastry w rozwoju regionalnym. W: T. Czyż, H. Rogacki (red.). Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Warszawa: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 219, 57-73.
 5. Dyba, W.M., Kawińska, M. (2012). Klasyfikacja rodzajowa i polityka wspierania klastrów gospodarczych w województwie wielkopolskim. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 20. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki, 73-85.
 6. Dyba, W.M., Stryjakiewicz, T. (2012). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
 7. Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne. (2013, 5 grudnia). Pozyskano z http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
 8. Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 9. Grycuk, A. (2010). Klastry jako instrument polityki regionalnej. Infos - zagadnienia społeczno-gospodarcze. Biuro Analiz Sejmowych nr 13 (83).
 10. Historia swarzędzkiego fabrykanta (2009, 8 marca). Gazeta Wyborcza. Poznań.
 11. IKEA Group Sustainability Report 2012 (2013, 5 grudnia). Pozyskano z http://franchisor.ikea.com/ FranchisingtheIKEAway/Pages/All-IKEA-stores.aspx
 12. Interaktywna mapa klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce (2013, 27 listopada). Pozyskano z http:// www.klastry.pi.gov.pl/PARP/data/klastry
 13. Jankowska, B. (2012). Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej. Poznań: Wydawnictwo UEP.
 14. Kalupa, R. (2007). Strategia rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego. Poznań: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 15. Karlsson, C. (red.) (2008). Handbook of research on innovations and clusters: cases and policies. Edwar Elgar, Cheltenham, Northampton.
 16. Karolczak, M. (2012). Swarzędzkie Fabryki Mebli - 60 lat minęło... Pozyskano z http://www.sm-swarzedz.pl/go.php/pl/nasze_miasto_nasze_sprawy/2012/ swarzedzkie_fabryki_mebli_60.html
 17. Koszarek, M. (2005). Przemysł meblarski. W: M. Szultka, M. Koszarek, D. Piwowarczyk. Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów w województwie zachodniopomorskim. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 27-43.
 18. Kowalski, M.A. (2013). Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 19. List intencyjny o powołaniu Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli (listopad 2011, niepublikowany).
 20. Lista 500 Polityki. Ranking największych przedsiębiorstw w Polsce pod względem przychodów ze sprzedaży (2013, 20 listopada). Pozyskano z http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show/industry: 188
 21. Małyszka, A. (2008). Swarzędz 1638-2008. W: Swarzędz na starych pocztówkach. Ze zbiorów i w opracowaniu Piotra Choryńskiego. Swarzędz: Wydanie specjalne swarzędzkiego miesięcznika regionalnego "Prosto z ratusza" z okazji 370-lecia lokacji Swarzędza.
 22. Meble ze Swarzędza chcą razem podbić rynek. (2009, 6 sierpnia). Gazeta Wyborcza. Poznań.
 23. Mikołajczak, B., Kurczewska, A., Fila, J. (2009). Klastry na świecie. Studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.
 24. Nawrocki, S. (1988). Dzieje Swarzędza. Swarzędz: Publikacja sfinansowana przez Społeczny Komitet Obchodów 350-lecia miasta Swarzędza.
 25. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli - informacje ogólne (2013, 18 listopada). Pozyskano z http://www.oigpm.org.pl/index.php
 26. Okrzesik, J. (2009). Ze Swarzędza nie zostanie nawet marka. GP Forsal. Pozyskano z http://forsal.pl/ artykuly/310130,ze_swarzedza_nie_zostanie_nawet_marka.html
 27. Pokonać kryzys - uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne polskiej branży meblarskiej (2013, 18 listopada). Pozyskano z http://www.meble.org.pl/meble_branza_a.php?id_modul=artykuly&id=19
 28. Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. Hampshire and London: Macmillan Press.
 29. Porter, M.E. (1996). What is Strategy? W: Harvard Business Review, 61-78.
 30. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 31. Porter, M.E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. W: Harvard Business Review (Reprint), 24-40.
 32. Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska. Warszawa: PWE.
 33. Sobczak, J. (2008). Swarzędz. W: H. Błachnio (red.). Swarzędz i okolice. Swarzędz: Wydawnictwo Debiuty.
 34. Stryjakiewicz, T. (1999). Dialektyka "globalność-lokalność". Konflikty między strategiami globalnymi i lokalnymi (na przykładzie przemysłu meblarskiego). W: Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 153-158.
 35. Stryjakiewicz, T. (2004). Sieci gospodarcze w Polsce w warunkach transformacji systemowej. W: J.J. Parysek (red.). Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 25-44.
 36. Stryjakiewicz, T. (2005). Contrasting Experiences with Business networking in a Transition Economy: The Case of Poland. W: Alvstam C.G., Schamp E.W. Linking Industries Across The World: Processes of Global Networking. Aldershot, Burlington: Ashgate, 197-222.
 37. Stryjakiewicz, T., Szkudlarek, K., Górny, J. (2010). Stolarstwo i przemysł meblarski. W: T. Kaczmarek (red.) Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 38. Strzelecki, M. (2013). Powolne wychodzenie z recesji. Meble News, 12. Warszawa: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli.
 39. Swarzędz ogłasza: Wszystko na sprzedaż (2010, 23 luty). Gazeta Wyborcza. Poznań.
 40. Swarzędz wyprzedaje krzesła na Allegro (2010, 2 marca). Gazeta Wyborcza. Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu