BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarek Małgorzata (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Wybrane aspekty planowania strategicznego w instytucjach integracji i pomocy społecznej
Selected Aspects of Strategical Planning in Integration and Welfare Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 345-357, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Pomoc społeczna, Zarządzanie strategiczne, Integracja społeczna, Administracja publiczna
Strategic planning, Social assistance, Strategic management, Social integration, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sytuacja rynkowa, z którą współczesne organizacje muszą się zmierzyć, odznacza się dużą turbulentnością. Zmiany stają się permanentną cechą dzisiejszych organizacji. Właściwe podejście do tych zmian i ich przewidywanie mają duże znaczenie dla funkcjonowania nie tylko organizacji nastawionych na zysk, ale także organizacji, które realizują ważne cele społeczne. W artykule przedstawiono wybrane aspekty planowania strategicznego w instytucjach integracji i pomocy społecznej. W części pierwszej dokonano przeglądu literatury z zakresu strategicznego planowania, a w dalszej części zaprezentowano wyniki badań w tym obszarze przeprowadzonych w wybranych instytucjach integracji i pomocy społecznej realizujących swoje zadania na terenie województwa śląskiego. Celem prezentowanych badań była identyfikacja podstawowych problemów związanych z planowaniem strategicznym w badanych instytucjach i implementacją opracowanych strategii. (abstrakt oryginalny)

The market situatio that modern organisations have to face is characterised by significant turbulence. Changes become a permanent characteristic of organisations. Proper approach to and prediction of these changes is very important for the functioning of not only profit oriented organisations, but also those that pursue important social purposes. This paper presents selected aspects of strategic planning in integration and welfare institutions. The first part constitutes a review of literature on strategic planning, whereas further the paper presents findings of surveys in this area conducted in selected integration and welfare institutions functioning in the territory of Silesian province. The aim of this study was to identify the underlying problems of strategic planning in the surveyed institutions and implementation of strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J., Metody zarządzania, POLTEXT, Warszawa 2007.
 2. Bogdanienko J., W poszukiwaniu przyszłości. Zarządzanie strategiczne firmą, WSFiZ, Białystok 2002.
 3. Duczkowska-Piasecka M., Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 4. Elkin P.M., Planowanie i strategie biznesowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 5. Gierszewska G., Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, w: B. Kozyra, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
 6. Janasz K., Wiśniewska J., Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu, Warszawa 2013.
 7. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1990.
 8. Kałkowska J. i in. Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 9. Kisielnicki J., Turyna J., Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
 10. Klasik A. (red.), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993.
 11. Korzeniowski L.F., Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków 2010.
 12. Krawiec F., Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003.
 13. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 14. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011.
 15. Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 16. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 17. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 18. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 19. Smolarek M. Planowanie strategiczne w małej firmie, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008.
 20. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 21. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu