BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowicz-Lomott Marietta (Uniwersytet Gdański), Łyskawa Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Partnerstwo publiczno- -prywatne w ubezpieczeniach rolnych
Public-Private Partnerships in Agrarian Insurance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 166-177, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych
Agriculture insurance, Public-Private Partnerships (PPP), Natural disasters insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne zostało wprowadzone w Polsce w celu niwelowania negatywnych skutków zjawisk pogodowych w rolnictwie poprzez ustawę o ubezpieczeniach dotowanych upraw i zwierząt. W pierwszej części artykułu zaprezentowano ideę PPP, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między tradycyjną metodą realizacji zadań publicznych a PPP. W części drugiej autorzy dokonali oceny skuteczności funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w postaci ubezpieczeń dotowanych. Trzecia część zawiera ocenę zastosowanego rozwiązania ubezpieczeniowego przez pryzmat zagrożeń wynikających ze współpracy państwa i sektora prywatnego. We wnioskach wskazano na konieczność doprecyzowania wielu zapisów ustawy o ubezpieczeniach dotowanych.(abstrakt oryginalny)

Public-Private Partnership is used in Poland for compensating the negative impacts of weather in agriculture by the Law on subsidized insurance of crops and farm animals. The first part of the paper presents the idea of PPP, with particular emphasis on the differences between the traditional method of implementation of public tasks and the PPP. In the second part the authors evaluate the effectiveness of public-private partnerships in Poland in the form of subsidized insurance. The third part includes an assessment of the applied solution from the perspective of the risks associated with cooperation between the state and the private sector. The conclusions point to the need to clarify several solutions of the Act of the subsidized insurance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne - dlaczego warto zabiegać o jego rozwój, "Bank i Kredyt" 2008, vol. 39, nr 5.
 2. Cenkier A., Zagadnienie opłacalności w partnerstwie publiczno-prywatnym, [w:] Finanse publiczne, red. A. Pomorska, UMCS, Lublin 2006.
 3. Ciupek B., Ryzyko partnerów przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe nr 141, UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 4. Czernek K., PPP - niewykorzystany potencjał poprawy stanu zagospodarowania turystycznego polskich regionów. Bariery partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 8, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 5. European Commision, Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/PPPguide.htm, 2003.
 6. EU, Risk Management Tools for EU Agriculture, 2001.
 7. Handschke J., Opinia o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, Opinie i ekspertyzy, Kancelaria Senatu, Warszawa 2008.
 8. Handschke J., Łyskawa K., Ryzyko gospodarowania w rolnictwie a ubezpieczenia w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2008, nr 1.
 9. Kaczała M., Łyskawa K., Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka pogodowego, [w:] Gospodarka i finanse, red. W. Przybylska--Kapuścińska, J. Szambelańczyk, Zeszyty Naukowe nr 103, AE, Poznań 2008.
 10. Korbus B.P, Partnerstwo publiczno-prywatne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 11. Korbus B.P., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publi-cznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 12. Łyskawa K., Uwarunkowania ekonomiczne i prawne funkcjonowania dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, [w:] Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce, red. J. Handschke, K. Łyskawa, wydanie specjalne "Wiadomości Ubezpieczeniowych" - Biblioteka Ubezpieczeniowa, maj 2008.
 13. Łyskawa K., Ocena sytuacji w zakresie realizacji ubezpieczeń dotowanych, referat na II Międzynarodową Konferencję Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce, Warszawa 17.11.2009 r., http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Lyskawa.pdf.
 14. Łyskawa K., Praktyczny przewodnik po ubezpieczeniach rolnych, PZU, Warszawa 2010.
 15. Orlicki M., Kształt prawny ubezpieczeń obowiązkowych, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. E. Kucka, UWM, Olsztyn 2008.
 16. Siwińska J., Partnerstwo publiczno-prywatne, doświadczenia brytyjskie, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2005.
 17. Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycpacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 18. Zaremba P., Co to jest partnerstwo publiczno-prywatne?, Fundacja Centrum PPP, Gorzów Wielkopolski 2009.
 19. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, DzU nr 150, poz. 1249.
 20. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu