BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart Regina (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Strategia zarządzania oświatą - sieci współpracy i samokształcenia
Education Management Strategy - Network Cooperation and Self-Directed
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.4, s. 135-152, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie oświatą, Strategia zarządzania, Podejście sieciowe, Samokształcenie
Management in education, Management strategy, Network approach, Self-education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badania dotyczącego sieci współpracy i samokształcenia jako przykładu strategii wykorzystywanej w zarządzaniu placówkami szkolnymi. Celem przeprowadzonego badania była identyfikacja korzyści oraz trudności przy tworzeniu sieci, a także określenie sposobu funkcjonowania sieci współpracy. W ujęciu praktycznym celem artykułu jest zaprezentowanie studium przypadku sieci współpracy i samokształcenia na przykładzie Rybnika. Wyniki pokazują, że pracownicy szkoły chętnie uczestniczą w pracach sieci i widzą wymierne korzyści dla siebie. Szkoły uczestniczące w sieci nawiązują ze sobą współpracę, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania systemu oświaty w wymiarze lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is to present the results of a survey on networking and selfstudy as an example of a strategy for the management of the schools. The aim of the study was to identify the benefits and difficulties of creating a network, and define the way the networks. In practical terms, the aim of this paper is to present a case study of design of networks and self-learning on the example of Rybnik. The results show that the school staff will be happy to participate in the network, they see tangible benefits for themselves. Schools participating in the network relate to each other cooperation, which contributes to a better functioning of the education system at the local level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarska-Wnuk I., Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 2. Borek A., Konieczny I., Tędziagolska M., Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL, Warszawa 2014.
 3. Chandler A.D., Strategy and structure. Chapters in history of industrial enterpris, MIT Press, Cambridge 1962.
 4. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 5. Czakon W., Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 6. Forsman M., Solitander N., Knowledge transfer in clusters and networks, "Swedish School of Economics and Business Administration" 2004, nr 1.
 7. Frączkiewicz-Wronka A., Relacje sieciowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu publicznym ochroną zdrowia, "Współczesne Zarządzanie" 2006, nr 4.
 8. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 9. Hernik K., Solon-Lipiński M., Stasiowski J., Współpracy szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.
 10. Markusen A., Sticky places in slippery space: a typology in industrial districts, "Economic Geography" 1996, vol. 72, nr 2.
 11. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 12. Podgórski R.A., Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy socjologicznej dla studentów, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2007.
 13. Porter M.E., Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, Free Press, New York 1985.
 14. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 15. Rokita J., Planowanie strategiczne a nieprzewidywalność zmian warunków funkcjonowania organizacji, w: Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2007.
 16. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 17. Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, red. D. Elsner, Wolter Kluwer, Warszawa 2013.
 18. Szczupaczyński J., Edukacja a zarządzanie, Wydawnictwo WSH, Pułtusk 2004.
 19. Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, nr 7.
 20. Zineldin M.A., Towards an ecological collaborative relationship management. A "coopetive" perspective, "European Journal of Marketing" 1998, vol. 32, nr 11/12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu