BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyński Tomasz M. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Struktura wydatków budżetu państwa a innowacyjność gospodarki
The Structure of State Budget Expenditures Versus Innovativeness of Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 27-36, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Wydatki budżetowe, Innowacyjność gospodarki
State budget, Budget expenditures, Innovation economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono aktualną wielkość i strukturę wydatków budżetu państwa w Polsce oraz stan innowacyjności polskiej gospodarki. Zaobserwowano, iż w strukturze wydatków budżetu państwa dominują wydatki socjalne oraz o charakterze administracyjnym, a ponadto prawie 80% wydatków budżetu państwa stanowią wydatki sztywne. Na sferę edukacji i nauki przeznacza się z budżetu państwa zaledwie 5,7% ogółu wydatków. Stan innowacyjności polskiej gospodarki jest bardzo niski, a przyczyn tego stanu należy upatrywać w niskim poziomie nakładów na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do PKB oraz niekorzystną strukturę tych nakładów. Konieczne jest zatem szybkie zwiększenie nakładów na sferę B+R, w tym z budżetu państwa.(abstrakt oryginalny)

The paper considers the current level and structure of state budget expenditures in Poland and innovativeness in Polish economy. The main problem is that the structure of state budget expenditures is dominated by social and administrative expenditures and also almost 80% of budget expenditures are not flexible. Only 5.7% of budget expenditures are intended for education and science. The level of innovativeness in Polish economy is very low and the main cause of this fact is that financial outlays ratio on R&D to GDP is extremely low and their structure is disadvantageous. It is necessary to increase the outlays on R&D, especially from the state budget.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E., Budżet państwa na 2008 rok - podstawowe uwarunkowania, "Kontrola Państwowa" 2008, nr 1.
 2. Ciak J., Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002.
 3. European Innovation Scoreboard 2009. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Commission, Brussels 2010.
 4. Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, "Infos" 2008, nr 6.
 5. Kasperkiewicz W., W poszukiwaniu strategii innowacyjnej polskiej gospodarki, [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2008.
 6. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 7. Markiewicz M., Siwińska J., Reforma wydatków publicznych, CASE, Warszawa 2004.
 8. Markiewicz M., Siwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, CASE, Warszawa 2003.
 9. Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 10. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, http://www.premier.gov.pl/files/file/Dokumenty/PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf.
 11. Racjonalizacja finansów publicznych. Raport nr 50, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warszawa 2004.
 12. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2004-2009, Rada Ministrów, Warszawa 2005--2010.
 13. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 14. Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r., DzU 2010 nr 19, poz. 102.
 15. Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 17 grudnia 2010 r. [tekst nieopublikowany].
 16. Wieloletni plan finansowy państwa 2010-2013, Rada Ministrów, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu