BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz Monika (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Dyrektywy unijne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
The European Union Directives Concerning the Municipal Waste Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 498-507, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Gospodarka odpadami
Commercial wastes, Waste management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska stała się uczestnikiem zintegrowanej, unijnej polityki gospodarczej, w tym m.in. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Budowa wspólnego systemu prawnego dotyczącego postępowania z odpadami realizowana jest przede wszystkim za pomocą dyrektyw, które - wdrażane do wewnętrznego prawa państw członkowskich UE - służą harmonizacji poszczególnych krajowych systemów prawnych w tym zakresie. W artykule przedstawiono dyrektywy dotyczące racjonalnej gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi, przyjęte w latach 1999-2008. Omówiono także najważniejsze zmiany, jakie muszą bądź musiały się dokonać w Polsce w zakresie objętym tymi dokumentami oraz stan gospodarki odpadami w naszym kraju na koniec 2008 r. (abstrakt oryginalny)

Since Poland joined the European Union it has been a participant of the integrated, common waste policy. To build the common law of municipal waste, general union documents as well as the harmonization of different national rules are used. The fundamental instruments of the Union law harmonization are directives which should help to remove differences between the EU's and the member countries' law. The paper presents directives concerning the EU municipal waste economy adopted between 1999 and 2008. The most important changes, which have already been or are to be made in the Polish municipal waste economy, as a result of the our membership in the EU, are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryj-skiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rze-czypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE L 236 z 23.09.2003.
  2. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Dz.Urz. UE L 182 z 16.07.1999.
  3. Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów, Dz.Urz. UE L 332 z 28.12.2000.
  4. Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, Dz.Urz. UE L 114 z 27.04.2006.
  5. Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, Dz.Urz. UE L 24 z 29.01.2008.
  6. Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.Urz. UE L 312 z 22.11.2008.
  7. Infrastruktura komunalna w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa, 2009.
  8. Ochrona środowiska 2009. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa, 2009.
  9. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 321 z 29.12.2006.
  10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity, DzU 2007 nr 39, poz. 251, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu