BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obidziński Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Fundusz Rezerwy Demograficznej jako narzędzie prewencji w polskich finansach publicznych
Demographic Reserve Fund as a Prevention Tool in Polish Public Finance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 128-143, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
System emerytalny, Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), Finanse publiczne, Finanse państwa
Pension schemes, Demographic Reserve Fund (DRF), Public finance, State finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszej pracy jest Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD). Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników wpływających na zapotrzebowanie FRD, przedstawienie wybranego scenariusza i omówienie jego konsekwencji dla finansów publicznych. W artykule przedstawiono analizy, diagnozy i prognozy zapotrzebowania Funduszu na środki finansowe spowodowane wejściem w wiek emerytalny przez pokolenie wyżu demograficznego i zwiększenie liczby osób w wieku emerytalnym spowodowane przez proces starzenia się społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is a Demographic Reserve Fund (DRF). The aim of this article is to analyze the factors affecting the demographic reserve fund requirement, a presentation of the selected scenario and a discussion of its consequences for public finances. The paper presents the analysis, diagnosis and forecast of the fund's demand on financial means caused by entering the retirement age by the generation of demographic explosion and increasing it by the process of population ageing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Binczycka-Majewska T., Fundusz Rezerwy Demograficznej w systemie zabezpieczenia ryzyka starości, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 10.
  2. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Holzer J., Demografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPISS, Warszawa 1998.
  5. Obidziński P., Metody ilościowe w badaniu wpływu zmian czynników otoczenia systemu emerytalnego na zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej, praca doktorska, Wydział Nauk Ekono-micznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  6. Pociecha J. (red.), Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje po-wojennego wyżu demograficznego, AE, Kraków 2003.
  7. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Funduszu Emerytalnego do 2050 roku, ZUS, Warszawa 2003.
  8. Sprawozdanie finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej za rok kończący się 31 grudnia 2003 roku, ZUS, Warszawa 2004.
  9. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU 1998 nr 137, poz. 887 ze zm.
  10. Wóycicka I. (red.), Wydatki socjalne w latach 2000-2020 - Raport na podstawie modelu "Budżet polityki społecznej", IBnGR, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu