BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotz Marta (Instytut Zachodni w Poznaniu)
Tytuł
Polska w UE - konwergencja nominalna podstawowych wskaźników makroekonomicznych "So far no matter how close" - daleko od siebie bez względu jak blisko?
Poland in the EU - The Nominal Convergence of Basic Macroeconomic Indicators
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 2, s. 201-219, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Konwergencja, Wskaźniki makroekonomiczne
Eurozone, Convergence, Macroeconomic indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Celem artykułu była ocena konwergencji nominalnej podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz zbieżności sigma w Polsce w okresie przed i poakcesyjnym (tj. -2004 i 2004+) wobec strefy euro i gospodarki niemieckiej. Podejmowane szacunki nawiązywały pośrednio do koncepcji hipotezy "quasi-endogenicznej", częściowo zdyskredytowanej, jak pokazał przykład strefy euro, a zakładającej, że obecność w Unii Europejskiej powinna się przekładać na pewien wzrost synchronizacji gospodarek. Uzyskane wyniki wskazują, że rok 2004 nie stanowił granicy jakościowej dla rozwoju gospodarki polskiej i jej zbieżności ani średnio ze strefą euro, ani jej największą gospodarką, choć z pewnością jednak pozostaje datą symboliczną. Bazując na zachowaniu się stóp podstawowych wskaźników makroekonomicznych, można przypuszczać, że procesy "upodabniania się" uruchomione zostały wcześniej i podlegały wpływowi wielu innych czynników (kryzys). Z racji prostej metodologii badania interpretacja otrzymanych rezultatów musi być bardzo ostrożna.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to evaluate the nominal convergence of basic macroeconomic indicators, as well as sigma convergence for Poland before and after EU accession in 2004 in relation to the Eurozone and German economy. The analyses were indirectly related to the "endogenous hypothesis," which assumed a faster convergence process following EU accession as a result of stronger linkages and greater synchronization of member state economies. The findings indicate that the year 2004, although certainly symbolic, did not mark a watershed in the convergence processes: no particular changes with regard to catching-up between Poland and the Eurozone or Germany can be observed. Based on the dynamics of basic macroeconomic indicators one can assume that these convergences started before Poland's formal accession into the EU and have since continued, albeit at different speeds and influenced by various external factors such as the "2008+ crisis". Due to the simple methodology of the study, its findings must be interpreted with caution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbia, G., Piras, G., 2005, Convergence in Per-capita GDP across European Regions Using Panel Data Models Extended to Spatial Autocorerelation Effects, Istitututo di Studie analisi economica, Working Paper, 51, May.
 2. Asmussen, J., Auf dem Weg zum Euro - allegro ma non troppo, 25.08.2013, http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130825.de.html.
 3. Balassa, B., 1964, The PurchasingPower Parity Doctrine: A Reappraisal, The Journal of Political Economy, 72 (6), s. 584-596.
 4. de Bandt, O., Hermann, H., Parigi, G., 2006, Convergence or Divergence in Europe? Growth and Business Cycles in France, Germany and Italy, Springer.
 5. Borsi, M.T., Metiu, N., 2013, The Evolution of Economic Convergence in the European Union, Discussion Paper Deutsche Bundesbank, no. 28.
 6. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - Consolidated version of the Treaty on European Union - Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - Protocols - Annexes - Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon - Tables of equivalences - Official Journal C 115 , 09/05/2008 P. 0001-0388.
 7. Funke, M., Strulik, H., 2000, Growth and Convergence in a Two-Region Model of Unified Germany, German Economic Review, 1(3), s. 363-384.
 8. Hall, J., Ludwig, U., 2006, Economic Convergence Across German Regions in Light of Empirical Findings, Cambridge Journal of Economics, 30, s. 941-953.
 9. Hein, E., Truger, A., 2005, European Monetary Union: Nominal Convergence, Real Divergence and Slow Growth?, Structural Change and Economic Dynamism, vol. 16, s. 7-33.
 10. Hishow, O., 2004, The Long Term Economic Performance in Germany, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin.
 11. Konopczak, K., 2013, Konwergencja gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej względem strefy euro - test wspólnego trendu i wspólnego cyklu, Bank i Kredyt, 44 (4), s. 353-374.
 12. Krajewski, P., Piłat, K., Mackiewicz, M., 2012, Ocena wpływu cykliczności polityki fi skalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro, NBP Materiały i Studia, nr 266.
 13. Malaga, K., 2004, Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Prace Habilitacyjne 10, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 14. Matkowski, Z., Próchniak, M., 2004, Real Economic Convergence in the EU Accession Countries, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, no. 1, s. 5-38.
 15. Misala, J., 2007, Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Warszawa.
 16. Monitor konwergencji realnej, 2013, nr 4, kwiecień, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.
 17. Notarstefano, G., Scuderi, R., 2006, Convergence and FDI in the Mediterranean Basin: an Empirical Evidence, Bridging the Gap: the Role of Trade and FDI in the Mediterranean, University of Palermo, conference paper, 8-9 June.
 18. Peseran, M., 2004, A Pair-Wise Approach to Testing for Output and Growth Convergence, CESifo 1308.
 19. Piński, A., 2013, OECD: Polska za pół wieku nie dogoni najbogatszych krajów świata, Obserwator Finansowy, 6 listopada.
 20. Piński, A., 2013, Za pół wieku Polska nie dogoni najbogatszych krajów świata, OECD, Obserwator Finansowy, 1 listopada.
 21. Poland's Economy: Still Ahead of the Curve?, 2013, Center for European Policy Analysis, Central Europe Digest, 5 November.
 22. Polskie firmy zaczynają ekspansję zagraniczną, 2006, Gazeta Wyborcza, 11 października.
 23. Prognozy Banku Światowego: czy Polska wkroczyła w złoty wiek?, 2013, Forsal, 6 listopada.
 24. Pronobis, M., Jak mierzyć gotowość do przyjęcia euro?, 2007, Rzeczpospolita, 30 listopada.
 25. Próchniak, M., 2006, Realna konwergencja typu beta i sigma w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 20, s. 74-91.
 26. Samuelson, P., Theoretical Notes on Trade Problems , 1964, The Review of Economics and Statistics, 46 (2), s. 145-154.
 27. Snowdown, B., Vane, H., 2005, Modern Macroeconomics - Its Origins, Development and Current State, EE, Northampton, USA, s. 294-344.
 28. Tsagkanos, A., Botsaris, C., Koumanakos, E., 2006, Exploring Trends of per-capita GDP among EU-15 Members, International Research Journal of Finance and Economics, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu