BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Babuchowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich
Farmers' Income Support in the Form of Direct Subsidies
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 135-148, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Dopłaty dla rolnictwa, Rozwój rolnictwa
Farm household income, Payments for agricultural, Agriculture development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono m.in. wyniki badań dotyczące wykorzystania dopłat bezpośrednich przez rolników. Jest to część projektu badawczego zrealizowanego przez pracowników Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej przy współpracy z Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie, którego celem było określenie skali i sposobu wykorzystania instrumentów WPR przez gospodarstwa rolne w woj. warmińsko-mazurskim. Uwagę skoncentrowano na środkach uzyskiwanych za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a w szczególności na dopłatach bezpośrednich. Badania przeprowadzono w pierwszym i drugim kwartale 2006 r. wśród osób prowadzących działalność rolniczą, ubiegających się o dofinansowanie z tytułu płatności bezpośrednich do użytków rolnych w woj. warmińsko-mazurskim w latach 2004 i 2005. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę wywiadu osobistego lub telefonicznego, przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Zakres podmiotowy badań obejmował 4095 użytkowników gospodarstw rolnych. (fragment tekstu)

The paper is devoted to the application one of the Common Agricultural Policy instruments - the direct subsidies. The considerations were based on the available data of Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, other authors' and own empirical studies conducted in Warmia and Mazury voivodeship among 4095 users of agricultural farms. According to the declarations of farmers covered the majority of them use the funds obtained from direct subsidies for purchase of the means of production (64,66% in 2004; 68,30% in 2005) and current expenditures (51,72% in 2004; 55,97% in 2005). The positive fact is that an increasing number of individuals invest in development of farms (24,08% in 2004; 26,01% in 2005) and allocate awarded funds to purchase of land (4,93% in 2004; 7,40% in 2005), which is an important symptom of development oriented behavior of farmers. It indicates the intentions of continued farming supported in numerous cases by financial potential and adequate education. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BARTKIEWICZ H. 2005. Wsparcie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po akcesji z Unią Europejską. W: Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Red. S. Urban. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, T. 1, nr 1070: 38-43.
 2. CZUBAK W. 2008. Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce. Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 4 (317): 118-127.
 3. CZYŻEWSKI A., KUŁYK P. 2008. Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, T. 4 (XIX): 115-124.
 4. KISIEL R., BABUCHOWSKA K., MARKS-BIELSKA R. 2008. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Wyd. UWM w Olsztynie.
 5. KUTKOWSKA B. 2008. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno- społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej". Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, WNE, SGGW, Warszawa, 13-14 listopada 2008 r. (w druku).
 6. KUTRYB T. 2009. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich na przykładzie gminy Baranowo. Praca licencjacka przygotowana w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek ekonomia, UWM w Olsztynie. Promotor - R. Marks-Bielska.
 7. POCZTA W. 2008. Rolnictwo. W: Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa: 27-45.
 8. WAWRZYNIAK B., ZAJDEL K. 2007. Analiza płatności obszarowych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1: 44-56.
 9. WĄS A. 2004. Znaczenie dopłat bezpośrednich i płatności ONW w kształtowaniu wyników fi nansowych w warunkach różnych scenariuszy rynkowych i wariantów organizacji gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 91, Z. 2: 16-27.
 10. WILKIN J. 2009. Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej. Gospodarka Narodowa. Wyd. SGH, nr 1-2 (209-210): 1-25.
 11. WOJTASIK B. 2006. Dopłaty bezpośrednie - nowy instrument fi nansowy w rolnictwie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2: 89-97.
 12. ZAWOJSKA A. 2006. Społeczno-ekonomiczne aspekty dopłat bezpośrednich w UE. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 4: 400-404.
 13. ZAWOJSKA A. 2008. Wpływ kursu walutowego na poziom wsparcia producentów rolnych na przykładzie Polski. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 1: 497-502.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu