BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Miś Alicja (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown
Źródło
Management Business Innovation, 2010, vol. 6, s. 30-41, tab., bibliogr. s. 40-41
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wielkość zatrudnienia, Wynagrodzenia, Redukcja zatrudnienia
Human Resources Management (HRM), Volume of employment, Remuneration, Employment reduction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów radzenia sobie przez przedsiębiorstwa z wyzwaniami w obszarze funkcji HR w okresie spowolnienia gospodarczego. Źródłem danych wykorzystanych w analizie były dwa badania empiryczne z wykorzystaniem techniki ankiety, przeprowadzone w 2009 roku. Pierwsze z nich dotyczyło kwestii płynności i retencji pracowników, a drugie trendów w systemach wynagrodzeń. W obu tych badaniach podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób przedsiębiorstwa dostosowują politykę i praktykę zarządzania zasobami ludzkimi do zmian zachodzących w ich otoczeniu, w szczególności na rynku pracy. Autorzy przedstawili w kolejności ogólne strategie adaptacji praktyk HR do zmian by następnie skoncentrować się na wspomnianych wcześniej dwóch kwestiach tj. retencji i rotacji pracowników oraz systemach wynagrodzeń. Wyniki badań wskazują, że do typowych działań w okresie spowolnienia gospodarczego należały: blokady etatów, cięcia budżetów szkoleniowych, zmiany w systemach wynagrodzeń, ograniczenia świadczeń dodatkowych, tzw. benefitów. Badania wskazały też, że zmiany na rynku pracy spowodowane spowolnieniem gospodarczym doprowadziły do redukcji zatrudnienia w 46% badanych firm, z drugiej strony w 41% badanych firm nie planowano takich działań. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zmiany w otoczeniu biznesowym funkcji HR powinny skłaniać menedżerów i specjalistów do spraw zarządzania zasobami ludzkimi do krytycznego spojrzenia na stosowane praktyki w dziedzinie funkcji HR. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present how companies operating in the Polish market faced challenges in the field of HR-function during the economic slowdown. As a source of data for the analysis two empirical studies have been used, which were conducted in 2009. In both studies structured questionnaires were used. The first study deals with turnover and retention issues and the second one focuses on trends in reward systems. Efforts have been made in the paper to examine how companies adapt their HR policies and practices while coping with changes in the environment. After presenting some general adaptation strategies, the authors will focus on two issues mentioned above. The findings of the empirical research indicate that typical reactions of the examined companies as a response to the crises in the financial markets were: freezing of recruitment actions, cuts in training budgets, changes in reward systems, limitations of benefits as well as restrictions of HR-departments budgets. The research evidence reveals that changes in the labor market caused by economic slowdown forced 46% of the firms to plan reductions of employment but on the other hand 41% did not plan to do that. The uncertainty in the business context of HRM makes HR-professionals rethink practices they have been using so far. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg-Peer J., Outplacement w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 2. Caldwell R., Storey J., The HR function: integration or fragmentation, w: Human Resource Management. A Critical Text, 3rded., Thomson Learning. London 2007.
 3. Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 4. Gadomska M., Kasprzak M., Majewska R., Nowacka J.,Ordak G., Sztabińska J., Kodeks pracy z komentarzem, Wydawca Presspublica sp.z o.o., Warszawa 2009
 5. HR doskonały -10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi, raport przygotowany przez Instytut Zarządzania, Cap Gemini Ernest & Young, Teta, Warszawa 2002.
 6. Kessler I., Reward choices: strategy and equity, w: Human Resource Management. A Critical Text, 3rded., Thomson Learning. London 2007.
 7. Listwan T., Pocztowski A., Stor M., Managing human resources in Poland, in: Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, London and New York 2009.
 8. Pocztowski A., Buchelt B., Trends and issues in human resource management in Polish companies, ―Zarządzanie Zasobami Ludzkimi‖, 2008 nr 1.
 9. Pocztowski A., Urbaniak B., Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, red. S.Borkowska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie -procesy -metody, ed. 2, PWE, Warszawa 2008.
 11. Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Wyd. UEK, Kraków 2009.
 12. Sidor-Rządkowska M., Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 13. Taylor S., Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników w firmie, Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 14. Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Raport z badań statutowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 15. Ulrich D., Brockbank W., The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston 2005.
 16. Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, red. S.Lachiewicz, A.Walecka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7318
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu