BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ orzecznictwa sądowego na sytuację prawną konsumenta na rynku energii elektrycznej i gazu
The Influence of Judicial Decisions on the Legal Position of the Consumer in the Market for Electricity and Gas
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 3, s. 149-160, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Energia, Gaz ziemny, Orzecznictwo sądu
Consumer, Energy, Natural gas, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Umowy zawierane z konsumentami - odbiorcami pobierającymi energię elektryczną bądź paliwa gazowe - z przedsiębiorcami energetycznymi są umowami nazwanymi regulowanymi przepisami ustawy prawo energetyczne. Regulacja w sektorach paliw gazowych i energii odnosi się do tworzenia instrumentów prawnych, których podstawowym zadaniem jest oddziaływanie na specyficzną sytuację konsumenta na tym rynku. Oczywiście, ustawa prawo energetyczne musi oddziaływać na funkcjonowanie tych rynków poprzez zapewnienie dostępności energii i gazu dla jak najszerszego grona obywateli, po określonych cenach. Wprowadzenie jednak wszelkiego rodzaju reglamentacji w ramach regulacji stanowi formę ustawowego ograniczenia działalności gospodarczej przez państwo, wobec tego niezbędnie istotne jest, aby orzecznictwo sądowe ukształtowało w sposób najbardziej zgodny z praktyką i przepisami prawa zasady funkcjonowania konsumenta na tych rynkach. W zakresie dwóch kwestii przedstawionych w artykule, czyli formy zawierania umowy oraz wstrzymania dostarczania energii i paliw gazowych, taka sytuacja miała miejsce. W ocenie autorki to właśnie orzecznictwo sądowe ukształtowało zachowania przedsiębiorców energetycznych i konsumentów w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Agreements concluded with individual customers receiving electricity or gas from energy suppliers are contracts regulated by a separate Energy Law. Modern methods of liberalization and the regulation of gas and energy are aimed at the empowerment of the consumer. Polish Energy Law affects the functioning of the energy and gas markets by ensuring the availability of electricity and gas for the widest range of people, at a fixed price. However, the introduction of any kind of regulation in the form of statutory controls means the state limiting economic activity; therefore, it is important that the case law shapes the legal framework and the functioning of the consumer market. As regards the two issues presented in the paper, that is the form of the contract and suspending the provision of energy and gas, this is indeed the situation. In the opinion of the author it is case law that has shaped the behaviour of firms and consumers in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cisek, A., 2011, w: Gniewek, E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Czarnecka, M. (red.), 2013a, Konsument na rynku energii elektrycznej, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Czarnecka, M., 2013b, Umowa kompleksowa, usługa kompleksowa a nielegalny pobór energii elektrycznej, w: Matusik, G., Śladkowski, M. (red.), Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Czarnecka, M., Ogłódek, T., 2012, Prawo energetyczne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Grzegorczyk, F., 2009, Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 6. Koroluk, S., 2003, Zmiana definicji konsumenta w kodeksie cywilnym - propozycja interpretacji, Monitor Prawniczy, nr 10.
 7. Krukowska-Korombel, J., 2013, Formy i sposoby zawierania umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej, w: Czarnecka, M. (red.), Konsument na rynku energii elektrycznej, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Ogłódek, T., 2013, Umowy zawierane z konsumentami na rynku energii elektrycznej - aspekt podmiotowy oraz rodzaje umów zawieranych z konsumentami na rynku energii elektrycznej, w: Czarnecka, M. (red.), Konsument na rynku energii elektrycznej, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Pawełczyk, M., 2013, Przedsiębiorstwo energetyczne a konsument w sektorze energetycznym - propozycja nowego modelu ustrojowego ochrony zbiorowych interesów konsumentów w sektorze energetycznym, w: Walaszek-Pyzioł, A. (red.), Regulacja. Innowacja w sektorze energetycznym, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Powałowski, A., Skutecka, D., 2013, Miejsce odbiorcy na rynku energii wobec zachodzących na nim procesów z uwzględnieniem zmian w tzw. trójpaku energetycznym, w: Walaszek-Pyzioł, A. (red.), Regulacja. Innowacja w sektorze energetycznym, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Swora, M., Muras, Z. (red.), 2010, Prawo energetyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. UOKiK, 2011, Rynek energii elektrycznej - Poradnik dla konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 13. URE, 2010, Dobre praktyki sprzedawców energii elektrycznej i operatorów systemów dystrybucyjnych, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa.
 14. Walaszek-Pyzioł, A., 2010, w: Katner, W.J. (red.), Prawo zobowiązań - Umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego, t. 9, C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu