BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Anna I. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kaczan Radosław (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Rycielski Piotr (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie metodologii PAR (Participatory Action Research) do budowania projektów aktywizacji społeczności lokalnych
Application of the Participatory Action Research. Methodology for the Construction of Local Community Activation Projects
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 1 (tematyczny), s. 47-49, wykr., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo
Słowa kluczowe
Debata publiczna, Społeczności lokalne, Relacje międzyludzkie
Public debate, Local community, Interpersonal relations
Abstrakt
Aktywność i zaangażowanie w sprawy społeczności wydają się być jednym z elementów istotnych dla oceny jakości życia jej członków. Ludzie, którzy mają poczucie, że mogą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu swojego najbliższego otoczenia, a ich głos jest brany pod uwagę podczas wprowadzania zmian, chętniej angażują się w kolejne działania na rzecz swojej społeczności, organizacji bądź grupy, co zwrotnie wpływa na ich poczucie dobrostanu i gotowość angażowania się w kolejne projekty zmiany. Jak zauważają A. Brzezińska, D. Rosiński i L. Rycielska (2010, s. 55): aktywizacja społeczności lokalnych to cel i zarazem oczekiwany rezultat, ale także proces i narzędzie oraz strategia wprowadzanych zmian. W niniejszym artykule chcielibyśmy przyjrzeć się strategiom i narzędziom aktywizowania społeczności, jakie proponuje tzw. podejście PAR. Podejście to można, najogólniej, zdefiniować jako uruchamianie procesu cyklicznych zmian w środowisku lokalnym wspólnie przez badaczy (ekspertów od wiedzy typu "co" i technik "jak") i członków społeczności lokalnych (ekspertów od rozpoznania istoty problemu i jego rozwiązania). Daje ono możliwość szerokiego włączenia wszystkich członków społeczności, szczególnie przedstawicieli tych grup, które są defaworyzowane bądź należą do grup ryzyka zagrożenia wykluczeniem ekonomicznym, społecznym, kulturowym, cyfrowym itp. Dzięki tym procesom możliwe staje się rzeczywiste i w miarę trwałe wzmocnienie (empowerment) tych grup. (fragment tekstu)

Activity and involvement in the matters of the community constitute an essential factor in assessing the quality of life of the community members. People who feel that they can participate actively in shaping their environment and that their opinion matters when introducing changes are more willing to engage in actions for the benefit of their community, organisation or group. This, in turn, influences their feeling of well-being and readiness to participate in subsequent projects of changes. Thus, local community activation can be treated as a goal but also as an important strategy of initiating changes. Interesting community activation tools are offered by so called PAR (participatory action research) approach. It consists in instigating a process of cyclic changes in the local environment by both researchers and local community members. The paper presents the genesis of this approach, its variants, general rules of conduct as well as one of the basic tools - debates. The research carried out within the frames of a project: Psychological conditions and consequences of deliberate decision-making in political groups serves as an illustration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Austin J.R., Bartunek J.M. (2003), Theories and practices of organizational development, w: W.C. Borman, D.R. Ilmen, R.J. Klimoski (red.), Handbook of Psychology: Industrial and organizational psychology, t. 12, John Wiley and Sons: Hoboken, s. 309-332.
  2. Marecek J., Kimmel E.B., Crawford M., Hare-Mustin R.T. (2003), Psychology of women and gender, w: D.K. Freedheim, I.B. Weiner (red.), Handbook of Psychology: History of Psychology, t. 1, John Wiley and Sons: Hoboken, s. 249-268.
  3. Whyte W.F. (1991), Introduction, w: W.F. Whyte (red.), Participatory action research, Newbury Park, London, New Delhi: Sage, s. 7-15.
  4. Reykowski J. (2007), Rozwiązywanie sprzeczności ideologicznych i sprzecznośc i interesów w grupach społecznych - teoria i badania, w: J. Reykowski (red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, Warszawa: Wydawnictwo SWPS, s. 36-72.
  5. Rycielski P., Żylicz P.O. (2007), O roli facylitatora w rozwiązywaniu sporów w małych grupach, w: J. Reykowski (red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica, s. 77-92.
  6. Snyder M. (2009), In the footsteps of Kurt Lewin: practical theorizing, action research, and the psychology of social action, "Journal of Social Issues", Vol. 65, s. 225-245.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu